02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

ศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี

ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา)

 

รศ.ดร.โคริน เฟืองเกษม

คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ผศ.อนุชา จินตกานนท์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

(นิด้า)

 

รศ.ดร.ชัยชนะ อิงคะวัต

คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ดร.วีรชัย กู้ประเสริฐ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

อัษฎา ชัยนาม

อดีตเอกอัคราชทูต

 

ดร.วิวัฒน์ มุ่งการดี

คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

นักวิชาการอิสระ

 

พลโทสุรสิทธิ ถนัดทาง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

 

รศ.ดร.นิยม รัฐอมฤต

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

สุรชัย นิระ

อดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

 

ดร.วิศาล บุปผเวส

ที่ปรึกษาอาวุโสและผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ทีดีอาร์ไอ

 

อภัยชนม์ วัชรสินธุ์
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
ด้านประสานกิจการสัมพันธ์
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

 

รศ.อาทร ฟุ้งธรรมศาล

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 


จำนวนผู้เยี่ยมชม
645805

Online (15 minutes ago) : 22

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555