02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

จะส่งผลต่อความไม่มั่นใจของนักลงทุน ต่อเนื่องถึงเศรษฐกิจสหภาพยุโรป หรือ อียู ให้ชะลอตัว จากก่อนหน้าที่มีปัญหาอยู่แล้ว และหากเกิดการลงประชามติลักษณะเดียวกับอังกฤษ ก็คาดว่าเศรษฐกิจอียูยิ่งมีโอกาสเข้าสู่ภาวะถดถอย และร้ายแรงที่สุดคือเกิดวิกฤตเงินยูโร ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกได้

ส่วนผลกระทบต่อประเทศอาเซียนมีน้อยมาก เพราะอาเซียนทำการค้ากับอียู คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2-5 และอาเซียนยังมีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง แม้ในระยะแรกอาจกระทบตลาดหุ้นผันผวน และเชื่อว่าจะไม่กระทบความเชื่อมั่นการรวมกลุ่มประเทศอาเซียน หรือ เออีซี ต่อจากนี้ เพราะยังอยู่ในระยะเริ่มต้น

เช่นเดียวกับ นายประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คาดว่า Brexit อาจมีผลกระทบกับอาเซียนและไทยเพียงทางอ้อม จากการที่เศรษฐกิจอียูชะลอตัวจนกระทบกับเศรษฐกิจโลก ซึ่งไทยมีการค้ากับอียู สัดส่วนเพียงร้อยละ 1.8 ส่วนผลกระทบทางตรงกับสถาบันการเงินของไทย ยังอยู่ในวงจำกัด เนื่องจากสถาบันการเงินไทยมีความเชื่อมโยงกับสถาบันการเงินในอังกฤษและอียู เพียงร้อยละ1.3 ของสินทรัพย์รวมเท่านั้น

 

คลิป

 


จำนวนผู้เยี่ยมชม
645800

Online (15 minutes ago) : 42

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555