02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

 วิเคราะห์ด้านผลกระทบต่อโลก ต่ออาเซียน และต่อไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุชา จินตกานนท์ สถาบันบันทิตพัฒนนบริหารศาสตร์(นิด้า) วิเคราะห์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ

 สหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจของโลกที่มีอิทธิพลต่อสภาวการณ์ และความเป็นอยู่ของประชาคมโลก ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม  นโยบายของ Donald Trump ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่ 45 มีความเกี่ยวพันต่อประชาคมโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยนโยบายMaking America Great Again และ America First  


จำนวนผู้เยี่ยมชม
645821

Online (15 minutes ago) : 18

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555