02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

หนังสือ

หนังสือ: ไทยศูนย์กลางประชาคมอาเซียน  วางจำหน่ายแล้วที่ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศูนย์หนังสือแห่งจุฬามหาวิทยาลัย  ราคาเล่มละ 180 บาท 

 

จุลสารศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เรื่อง ความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนของอาเซียน 

ดาวน์โหลด

หนังสือ การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของแผนงานการจัดตั้ง ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC Blueprint)

ดาวน์โหลด

หนังสือ"รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 2557 - 2559 " กองอาเซียน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ดาวน์โหลด

หนังสือ"รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน" กองอาเซียน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ดาวน์โหลด

หนังสือ"รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ขับเคลื่อนภาครัฐในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน"  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ดาวน์โหลด

More Articles ...

Page 1 of 3
จำนวนผู้เยี่ยมชม
645788

Online (15 minutes ago) : 33

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555