02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

ศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี
ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การศึกษา

 • ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา : โรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก)
 • ปริญญาตรี : รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท : M.A. in Political Science ( International Relations) Ohio University, U.S.A.
 • ปริญญาเอก : Ph.D. in Political Science ( International Relations) University of Georgia, U.S.A.


ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นายก สมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทย
 • สมาชิก กลุ่มด้านยุทธศาสตร์ คลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม
 • กรรมการ คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อนุกรรมการด้านบุคลากร ภายใต้คณะกรรมการประชาคมอาเซียน สำนักงานเลขาธิการผู้แทนราษฎร


ประวัติการทำงานในอดีต

 • ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการ คณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ80 พรรษา กองทัพไทย
 • กรรมการ คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์รัฐศาสตร์ราชบัณฑิตยสถาน
 • ที่ปรึกษา คณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ
 • ผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษานโยบายระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการ สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย
 • เจ้าหน้าที่การทูต 7 กรมเอเชียตะวันออกกระทรวงการต่างประเทศ
 • กงสุล สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น
 • เลขานุการโท กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
 • เลขานุการตรี กรมเศรษฐกิจ กระทรวงการต่างประเทศ

จำนวนผู้เยี่ยมชม
645766

Online (15 minutes ago) : 21

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555