02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

1. แผนระยะสั้น

เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีกิจกรรมเตรียมความพร้อมที่ศูนย์อาเซียนศึกษาได้ดำเนินการแล้ว เช่น

  1. โครงการเพิ่มองค์ความรู้ด้านอาเซียนแก่บุคลากร นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป ประกอบด้วย การจัดสัมมนา TU-ASEAN Forum และการจัดประชุมระดมสมอง
  2. โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และบุคคลทั่วไป ด้านการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ประกอบด้วย การจัดอบรม 10 หลักสูตร
  3. โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านอาเซียนระหว่างคณาจารย์และนักวิชาการอาเซียน ประกอบด้วย การจัดประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษาระหว่างหน่วยงานภายในประเทศไทยและระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

2. แผนระยะกลาง

ศูนย์อาเซียนศึกษาในระดับชาติ

3. แผนระยะยาว

ศูนย์อาเซียนศึกษาในระดับภูมิภาคและระดับกลาง

ศูนย์อาเซียนศึกษา เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นแนวหน้าของไทย มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณภาพ มีผลงานวิเคราะห์ วิจัยและงานเขียนมากมาย จึงถือเป็นจุดแข็งของศูนย์อาเซียนศึกษาที่จะสามารถระดมพลังของอาจารย์ธรรมศาสตร์มาช่วยงานด้านอาเซียนศึกษา และพร้อมผนึกกำลังให้ศูนย์ฯ แห่งนี้ประสบความสำเร็จ พร้อมเป็นศูนย์การศึกษาเกี่ยวกับอาเซียนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศและภูมิภาคในอนาคต


จำนวนผู้เยี่ยมชม
645797

Online (15 minutes ago) : 40

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555