02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

เกี่ยวกับศูนย์

1. แผนระยะสั้น

เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีกิจกรรมเตรียมความพร้อมที่ศูนย์อาเซียนศึกษาได้ดำเนินการแล้ว เช่น

 1. โครงการเพิ่มองค์ความรู้ด้านอาเซียนแก่บุคลากร นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป ประกอบด้วย การจัดสัมมนา TU-ASEAN Forum และการจัดประชุมระดมสมอง
 2. โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และบุคคลทั่วไป ด้านการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ประกอบด้วย การจัดอบรม 10 หลักสูตร
 3. โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านอาเซียนระหว่างคณาจารย์และนักวิชาการอาเซียน ประกอบด้วย การจัดประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษาระหว่างหน่วยงานภายในประเทศไทยและระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

2. แผนระยะกลาง

ศูนย์อาเซียนศึกษาในระดับชาติ

3. แผนระยะยาว

ศูนย์อาเซียนศึกษาในระดับภูมิภาคและระดับกลาง

ศูนย์อาเซียนศึกษา เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นแนวหน้าของไทย มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณภาพ มีผลงานวิเคราะห์ วิจัยและงานเขียนมากมาย จึงถือเป็นจุดแข็งของศูนย์อาเซียนศึกษาที่จะสามารถระดมพลังของอาจารย์ธรรมศาสตร์มาช่วยงานด้านอาเซียนศึกษา และพร้อมผนึกกำลังให้ศูนย์ฯ แห่งนี้ประสบความสำเร็จ พร้อมเป็นศูนย์การศึกษาเกี่ยวกับอาเซียนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศและภูมิภาคในอนาคต

 

 


ปราณี เจิ่งทรัพย์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม
เบอร์ติดต่อ 02 564 4444 ต่อ 1552
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จิณัฐตา เดชคงทน

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
เบอร์ติดต่อ 02 564 4444 ต่อ 1554

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


มุทิตา  ตันนุกูลกิจ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
เบอร์ติดต่อ 02 564 4444 ต่อ 1553
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 


 
 
 
 
 
 

ศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี
ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การศึกษา

 • ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา : โรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก)
 • ปริญญาตรี : รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท : M.A. in Political Science ( International Relations) Ohio University, U.S.A.
 • ปริญญาเอก : Ph.D. in Political Science ( International Relations) University of Georgia, U.S.A.


ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นายก สมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทย
 • สมาชิก กลุ่มด้านยุทธศาสตร์ คลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม
 • กรรมการ คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อนุกรรมการด้านบุคลากร ภายใต้คณะกรรมการประชาคมอาเซียน สำนักงานเลขาธิการผู้แทนราษฎร


ประวัติการทำงานในอดีต

 • ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการ คณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ80 พรรษา กองทัพไทย
 • กรรมการ คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์รัฐศาสตร์ราชบัณฑิตยสถาน
 • ที่ปรึกษา คณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ
 • ผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษานโยบายระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการ สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย
 • เจ้าหน้าที่การทูต 7 กรมเอเชียตะวันออกกระทรวงการต่างประเทศ
 • กงสุล สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น
 • เลขานุการโท กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
 • เลขานุการตรี กรมเศรษฐกิจ กระทรวงการต่างประเทศ

ศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี

ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา)

 

รศ.ดร.โคริน เฟืองเกษม

คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ผศ.อนุชา จินตกานนท์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

(นิด้า)

 

รศ.ดร.ชัยชนะ อิงคะวัต

คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ดร.วีรชัย กู้ประเสริฐ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

อัษฎา ชัยนาม

อดีตเอกอัคราชทูต

 

ดร.วิวัฒน์ มุ่งการดี

คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

นักวิชาการอิสระ

 

พลโทสุรสิทธิ ถนัดทาง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

 

รศ.ดร.นิยม รัฐอมฤต

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

สุรชัย นิระ

อดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

 

ดร.วิศาล บุปผเวส

ที่ปรึกษาอาวุโสและผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ทีดีอาร์ไอ

 

อภัยชนม์ วัชรสินธุ์
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
ด้านประสานกิจการสัมพันธ์
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

 

รศ.อาทร ฟุ้งธรรมศาล

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

ศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี

ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(ประธานคณะกรรมการบริหาร)

 

รศ.ธโสธร ตู้ทองคำ

สาขาวิชารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

อ.อัครพงษ์ ค่ำคูน

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

อ.อัญชลี เอกภักดีวัฒนกุล

คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

อ.พิชญ์อาภา พิศุทธ์เศรณี

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

สมสุณีย์ ดวงแข

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
646138

Online (15 minutes ago) : 20

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555