02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 รศ. ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มข.

 และคณะ เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการของศูนย์อาเซียนศึกษา    

 

 

ภาพบรรยากาศ

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
646155

Online (15 minutes ago) : 17

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555