02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

การประชุมหารือความร่วมมือระหว่าง
ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์อาเซียนศึกษา มธ.
         เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม ที่ผ่านมา รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การต้อบรับคณะข้าราชการและนักวิจัยของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง  โดยได้จัดตั้งศูนย์อาเซียนและผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน (SCC ASEAN Research 
and Export Centre: SAREC) เพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ ให้ข้อเสนอแนะและกำหนดนโยบาย สำหรับผู้บังคับบัญชาในการดำเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ของประชาคม
อาเซียน และเป็นกลไกหนึ่งของการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานคลังสมองด้านความมั่นคง (Think Tank) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ทำงานวิจัยและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทั้งในและ
ต่างประเทศ  และในครั้งนี้ พลตรี จุมพล เฉลยถ้อย ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง 2 สถาบัน โดยจะร่วมมือกันในการจัดงาน
กับศูนย์อาเซียนศึกษา อาทิ การจัดงานสัมมนา จัดฝึกอบรม รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร โดยจะร่วมมือกันเป็นเครือข่ายใหญ่ด้านอาเซียนต่อไป
 

ภาพบรรยากาศ

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
646170

Online (15 minutes ago) : 15

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555