02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจังหวัดน่าน จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรฝ่ายปกครองในการเชื่อมโยงการพัฒนาพื้นที่กับประชาคมอาเซียน เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทกรมการปกครองต่อประชาคมอาเซียนในระดับพื้นที่ ( DOPA’s Master Plan on ASEAN Community ) ประจำปี 2559 ซึ่งในการฝึกอบรมประกอบด้วยข้าราชการ,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน,พนักงานข้าราชการ,ลูกจ้าง ในสังกัดที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน รวมทั้งสิ้นจำนวน  60 ราย โดย รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในเรื่อง ภาพรวมของประชาคมอาเซียน และ คุณวีระชัย ชมสาคร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี บรรยายเรื่อง การเชื่อมโยงการพัฒนาพื้นที่กับประชาคมอาเซียนและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับประชาคมอาเซียน  เพื่อให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้ ด้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน และเป็นแนวทางให้เกิดความร่วมมือระหว่างบุคลากรฝ่ายปกครองในการจัดโครงการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและประชาคมอาเซียน เมื่อวันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

ภาพบรรยากาศ

 

ดาวน์โหลดไฟล์

ดาวน์โหลดไฟล์

 

 


จำนวนผู้เยี่ยมชม
646165

Online (15 minutes ago) : 11

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555