02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

        เอกอัครราชทูต Kim Young-sun Secretary General  ASEAN-Korea Centre ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลประกอบด้วย 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลีและคณะ เข้าเยี่ยมชมและประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาอาเซียนในภูมิภาคและแผนการดำเนินงานของศูนย์อาเวียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการประชุมวิชาการในปีถัดไป โดย รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา ให้การต้อนรับและเข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศ

 


จำนวนผู้เยี่ยมชม
646175

Online (15 minutes ago) : 11

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555