02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกับ กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์       หลักสูตรนานาชาติ และการประชุมวิชาการนานาชาติ จากหน่วยงานต่าง ๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 46 คน                เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรเพื่อเตรียมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2559                                                          ( Capacity Building Project for Supporting Staff 2016 ) เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น        ไปสู่ประชาคมอาเซียน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การบริหารจัดการระหว่างศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น         และ ศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี  ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา  ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การบริหารจัดการองค์กรของศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศ


จำนวนผู้เยี่ยมชม
646156

Online (15 minutes ago) : 18

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555