02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

ศูนย์วิจัยการเงินและเศรษฐกิจอาเซียน มหาวิทยาลัยกว่างซีการเงินและเศรษฐศาสตร์ทำความตกลง ว่าด้วยความร่วมมือในด้านต่าง ๆ  (MOU) กับ ศูนย์อาเซียนศึกษา มธ. โดยมีรองศาสตร์ตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มธ. ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุชา จินตกานนท์ สถาบันบัญทิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) อาจารย์พิชญ์อาภา พิศุทธ์เศรณี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) ระหว่าง ศูนย์อาเซียนศึกษา มธ. กับ ศูนย์วิจัยการเงินและเศรษฐกิจอาเซียน มหาวิทยาลัยกว่างซีการเงินและเศรษฐศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา.      


จำนวนผู้เยี่ยมชม
646142

Online (15 minutes ago) : 24

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555