02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม นำโดย พันเอกหญิง เพ็ญนภา ภักดีวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กองวิจัยและพัฒนาหลักการ นายทหารกิจกรรม และคณะฯ ศึกษาดูงาน ที่ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อศึกษารูปแบบการ ดำเนินงาน เรียนรู้ปัจจัยการสำเร็จ และปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557

อ่านเพิ่มเติม...

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ดร.บัญชา สำรวยรื่น รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำคณะเข้าเยี่ยมชมศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับอาเซียน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและบรรยายการดำเนินงานของศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557  

อ่านเพิ่มเติม...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กำหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทิศทางการพัฒนางานวิเทศสัมพันธ์สู่ระดับสากล มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ และเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ในส่วนการสร้างเครือข่ายและบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนให้กับบุคลากรของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย โดยเห็นว่าศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นศูนย์การศึกษาที่มีชื่อเสียงด้านการสร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษา การจัดประชุม สัมมนา ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค จึงให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้เข้ามาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และรับฟังบรรยายให้ความรู้ โดย รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

อ่านเพิ่มเติม...

มหาวิทยาลัยเกียวโต เข้าเยี่ยมชม ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 Dr. Mamoru SHIBAYAMA, Director และ Dr. Ayako FUJIEDA, Deputy Director พร้อมด้วย Mr. Sumio FUJINAGA, Administrative Staff จากมหาวิทยาลัยเกียวโต ได้ขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์อาเซียนศึกษา และเรียนเชิญ รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาสที่จะเปิดศูนย์ “the Kyoto University ASEAN Center” ที่กรุงเทพฯ อย่างเป็นทางการในวันที่ 28 มิถุนายน 2557  

อ่านเพิ่มเติม...

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา มีโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและศูนย์อาเซียนของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ในการเข้าศึกษาดูงาน เพื่อศึกษารูปแบบ โครงสร้าง การบริหารจัดการศูนย์อาเซียน แนวทางดำเนินงาน กิจกรรมที่ดำเนินการ ตลอดจนการจัดสรรจบประมาณ ฯลฯ มีความประสงค์เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวนนักศึกษา 12 คน และรับฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “ประชาคมอาเซียน” โดย รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลนครขอนแก่น เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 เทศบาลนครขอนแก่นมีความประสงค์จะจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา เพื่อเป็นศูนย์กลางการอำนวยการและบริการประชาชนเกี่ยวกับข้อมูล ที่เป็นประเด็นหลักของประเทศประชาคมอาเซียน จึงมีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และรับฟังบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “ประชาคมอาเซียน” โดย รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

อ่านเพิ่มเติม...
จำนวนผู้เยี่ยมชม
646174

Online (15 minutes ago) : 13

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555