02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2558  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิดา  ผาติเสนะ     ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะฯ จาก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้มีการจัดตั้งศูนย์ศึกษานานาชาติ ซึ่งประกอบด้วยศูนย์ภาษาและศูนย์อาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาภาษาและวัฒนธรรม ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ จึงขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยนายธีระวัฒน์ อาจปรุ หัวหน้าศูนย์ศึกษานานาชาติ และคณะฯ ได้รับการต้อบรับจาก ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ทั้งนี้ ได้เยี่ยมชมและรับฟังกิจกรรมของทางศูนย์ฯ เมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558

อ่านเพิ่มเติม...

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00-12.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีพร้อมด้วยสถาบันสันติศึกษา เข้าศึกษาดูงานและฟังสรุปประเด็นการบริหารจัดการองค์กร การบริหารงบประมาณ และการรับสนับสนุนทุนจากภายนอก ตลอดจนการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ จากศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

อ่านเพิ่มเติม...

ดร.ศิริชัย   นามบุรี   รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะฯ เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานศูนย์อาเซียนศึกษา ในเรื่องของการศึกษารูปแบบการบริหารงานของศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้ให้การต้อนรับและบรรยายภาพรวมของศูนย์  เมื่อวันที่ 2 มิถุยายน 2558

อ่านเพิ่มเติม...

คณาจารย์และคณะนักศึกษาจำนวน 50 คน จากคณะรัฐประ ศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เข้าศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้ หนังสือตำราห้องสมุดของศูนย์ฯ ชมบอร์ดนิทรรศการ และฟังบรรยาย พิเศษ ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558

อ่านเพิ่มเติม...

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. - 11.00 น. คณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยชุมชนตาก ซึ่งได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยในโครงการฯ มีการพัฒนาศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนของชุมชน และให้มีความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและบรรยายกิจกรรมที่ศูนย์ฯ ได้ดำเนินการไปแล้ว

อ่านเพิ่มเติม...

รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา ให้การต้อนรับบรรยายภาพรวม และกิจกรรมของศูนย์ฯ แก่นักศึกษา ระดับชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จำนวน 55 คน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานตาม โครงการ เรียนรู้วัฒนธรรมไทยก้าวไกลสู่อาเซียน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557

 

อ่านเพิ่มเติม...
จำนวนผู้เยี่ยมชม
646122

Online (15 minutes ago) : 6

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555