02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

3.ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia)

 

ธงชาติอินโดนีเซียพื้นธงแบ่งเป็นสองส่วนตามแนวนอน โดยสีต่างๆของธงมีความหมาย ดังนี้

สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ และอิสรภาพ

สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ยุติธรรม

http://www.kan1.go.th/asean55/page006.html

 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (INDONESIA)

•  เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก
•  ทรัพยากรธรรมชาติมาก (น้ำมัน ถ่านหิน ทองคำ สัตว์น้ำ)
•  เป็นแหล่งประมงที่ใหญ่ที่สุดของไทย
•  มีบทบาทสูงในกลุ่ม NAM และ OIC

https://pmktbs.wordpress.com/

เมืองหลวง : จาการ์ตา
ภาษา : ภาษาอินโดนีเซีย เป็นภาษาราชการ
ประชากร : ประกอบด้วย ชนพื้นเมืองหลายกลุ่ม มีภาษามากกว่า 583 ภาษา ร้อยละ 61 อาศัยอยู่บนเกาะชวา
นับถือศาสนา : อิสลาม 87%, คริสต์ 10%
ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยที่มีประธานาธิปดีเป็นประมุข และหัวหน้าฝ่ายบริหาร

 

จุดแข็ง

– มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
– มีจำนวนประชากรมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

ข้อควรรู้

– ไม่ควรใช้มือซ้ายในการรับ-ส่งของ คนมุสลิมอินโดนีเซียถือว่ามือซ้ายไม่สุภาพ
– นิยมใช้มือกินข้าว
– ไม่ควรชี้นิ้วด้วยนิ้วชี้ แต่ใช้นิ้วโป้งแทน
– ไม่จับศีรษะคนอินโดนีเซียรวมทั้งการลูบศีรษะเด็ก
– การครอบครองยาเสพติด อาวุธ หนังสือรูปภาพอนาจาร มีบทลงโทษหนัก อาทิ การนำเข้าและครอบครองยาเสพติดมีโทษถึงประหารชีวิต
– บทลงโทษรุนแรงเกี่ยวกับการค้าและส่งออกพืชและสัตว์กว่า 200 ชนิด จึงควรตรวจสอบก่อนซื้อหรือนำพืชและสัตว์ออกนอกประเทศ
– มอเตอร์ไซค์รับจ้างมีมิเตอร์
– งานศพใส่ชุดสีอะไรก็ได้

 

http://www.thai-aec.com/

 

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP                    : 432.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
GDP Per Capita     : 1,946 ดอลลาร์สหรัฐ
Real GDP Growth  : ร้อยละ 6.3
สกุลเงิน                 : รูเปียห์
อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ  : 11.85
ทรัพยากรสำคัญ       : น้ำมัน ถ่านหิน สัตว์น้ำ
อุตสาหกรรมหลัก     : น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ สิ่งทอ เสื้อผ้า รองเท้า เหมืองแร่
สินค้านำเข้าที่สำคัญ   : น้ำมัน เหล็ก ท่อเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สิ่งทอ เคมีภัณฑ์
สินค้าส่งออกที่สำคัญ  :ก๊าซธรรมชาติ แร่ธาตุ ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์จากไม้ สิ่งทอ
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ   : สิงคโปร์ ญี่ปุ่น จีน สหรัฐฯ
ตลาดส่งออกที่สำคัญ  : EU ญี่ปุ่น สหรัฐฯ จีน สิงคโปร์

 

https://pmktbs.wordpress.com/


จำนวนผู้เยี่ยมชม
630881

Online (15 minutes ago) : 11

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555