02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

ด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยศูนย์อาเซียนศึกษา ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีศักยภาพและทักษะในการประกอบอาชีพที่สูงขึ้น ศูนย์อาเซียนศึกษาจึงจัดหลักสูตร "พัฒนาท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ยุค 4.0"  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบ  องค์ความรู้ด้านวิชาการสมัยใหม่ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการประกอบอาชีพ ของประชาชนให้มีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศในกลุ่มอาเซียนได้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ด้านการเกษตร การพัฒนาฝีมือแรงงานในท้องถิ่น และแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษา เพื่อการสื่อสารและการสืบค้นหาข้อมูลของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปจัดทำโครงการพัฒนาประชาชนในระดับท้องถิ่นต่อไป โดยจะจัดการอบรมในระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่นกรุงเทพมหานคร 

กำหนดการ


จำนวนผู้เยี่ยมชม
646135

Online (15 minutes ago) : 19

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555