02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

ด้วยศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กำหนดจัดงานสัมมนา TU-ASEAN International Conference 2016 เรื่อง “Global ASEAN and The Evolving Regional Architecture”        ในวันพฤหัสบดีที่ 22ธันวาคม 2559 เวลา 08.00 – 15.30 น. ณ ห้อง Vibhavadee Ballroom (B)            โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล ลาดพร้าว กรุงเทพ นั้น

          ในการนี้ ศูนย์ฯ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยส่งแบบตอบรับ มาทางโทรสารหมายเลข 02-422-0480 หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอรุณรัตน์ หรือ คุณนภสร หมายเลข         086-375-1933หรือ 086-375-1944 

กำหนดการ


จำนวนผู้เยี่ยมชม
646185

Online (15 minutes ago) : 14

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555