02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

การยอมรับร่วมกันภายใต้ข้อตกลงฯ นี้ ดำเนินการเป็นรายสินค้าครอบคลุมสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป เฉพาะพิกัดศุลกากรที่ 16-22 ไม่รวมข้อกำหนดด้านสารตกค้าง สารปนเปื้อน วัตถุเจือปน ฉลากอาหารและมาตรฐานด้านคุณภาพอื่นๆ ที่นอกเหนือนี้ ประเทศผู้ส่งออกยังคงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบของประเทศผู้นำเข้าเหมือนเดิม ทั้งนี้มูลค่าการค้าสินค้าในพิกัด 6-22 ระหว่างปี 2557 – 2559 ที่ไทยส่งไปขายยังตลาดอาเซียนนั้น มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 146,000 ล้านบาท เป็น 154,000 และ 170,154 ล้านบาท ตามลำดับ หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7.95 ต่อปี

ทั้งนี้  กระทรวงเกษตรฯ มกอช. ได้ร่วมผลักดันการจัดทำข้อตกลงฯ ฉบับนี้มาตั้งแต่ปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการยอมรับร่วมกันในระบบการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารหลายรายการ ผลจากการลงนามในครั้งนี้ประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศจะต้องให้การยอมรับผลการตรวจรับรองด้านสุขลักษณะอาหาร (GMP/HACCP) ที่ได้รับจากประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นที่เป็นผู้ส่งออก โดยไม่ต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจรับรองสถานที่ผลิตอาหารในประเทศผู้ส่งออกนั้นซ้ำอีก

สำหรับ ข้อตกลงการยอมรับร่วมฯ ฉบับนี้ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบครอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียนเมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา และกำหนดให้มีการลงนามข้อตกลงฯ ดังกล่าวในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ 49 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นที่ผ่านมา   ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ความตกลงร่วมกันในครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของอาเซียนในการเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างสมบูรณ์ ตามเป้าหมายการลดมาตรการกีดกันการค้าและการลงทุนที่ประเทศสมาชิกอาเซียนมุ่งหวังไว้


จำนวนผู้เยี่ยมชม
546260

Online (15 minutes ago) : 9

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555