02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงาน TU ASEAN Day 2017  “ASEAN 50th Anniversary” วันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์

กล่าวปาฐกถา โดย  ดร.เตช บุนนาค อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

สัมมนาเรื่อง “เหลียวหลัง แลหน้า 50 ปี อาเซียน” 

วิทยากร

·       โชติมา  เอี่ยมสวัสดิกุล

ผู้อำนวยการสำนักอาเซียน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

·       รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

นักวิชาการอิสระ

·     กรกฎ ผดุงจิตต์

รองประธานบริษัท ฝ่ายกิจการภายนอก บริษัท บลูสโคปสตีล ประเทศไทย จำกัด

เลขาธิการ กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

·     สุนทรี หัตถี เซ่งกิ่ง

เลขาธิการ คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน

 ผู้ดำเนินรายการ

·       ศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี

ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

และภายในงานมีกิจกรรม  เปิดตัว Application“ASEAN Think Tank”   และงาน ประกาศผลการประกวดและมอบรางวัล TU-ASEAN Video Contest 2017 ในหัวข้อ “50 ปี อาเซียน : เติมฝันสร้างสรรค์อนาคต” 

ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย  https://goo.gl/kf9zfn  

ำหนดการ

แบบตอบรับ

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการระหว่างประเทศ สังกัดคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2558

 

ขอเชิญชวนเยาวชนไทยระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา รวมทั้งบุคคลทั่วไป เข้าร่วมส่งผลงานคลิปวีดีโอ โดยการนำเสนอมุมมองของประชาคมอาเซียนในมิติต่างๆ ผ่านการสร้างสรรค์เป็นคลิปวิดีโอ เพื่อสร้างเป็นองค์ความรู้ส่งต่อไปสู่สังคมและประเทศชาติให้เกิดการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนไปข้างหน้า โดยการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบคลิปวิดีโอ เพื่อชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท โดยจะมีการจัดงานประกาศผลการประกวดและพิธีมอบรางวัลผลงานที่ชนะการประกวด ขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสมัครได้ที่ www.castu.org  

www.facebook.com/centerforaseanstudies โทรศัพท์ 02-564-4444 ต่อ 1551-4

หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/0lEVIU

- โดยส่งใบสมัครพร้อมผลงานใส่แผ่น DVD ที่บันทึกเป็นไฟล์นามสกุล AVI, MPEG, MP4, MPG, WMV หรือ MOV

- ไม่เกิน 1 เรื่อง ความยาวไม่เกิน 5 นาที

ดาวน์โหลดใบสมัคร

รายละเอียดโครงการ

poster

TU-ASEAN Expo 2017

ASEAN 4.0 : Celebrate 50th Year Anniversary

 

ประเทศไทยถือเป็น 1 ใน 5 ประเทศ  ของผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียน และมีบทบาทสำคัญในกิจกรรมต่างๆ ของอาเซียนมาโดยตลอด และในช่วงปลายปี 2558 ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC อย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม  และ วัฒนธรรม  นั่นหมายความว่าจากการเป็นสมาชิกของแต่ละประเทศ  สู่การเป็นชาวอาเซียน เป็นคนในครอบครัวเดียวกันอย่างเต็มภาคภูมิ

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย กำหนดจัดงานการบรรยายพิเศษ TU – ASEAN Special Lecture โดย Dr. David Shambaugh นักวิชาการที่มีชื่อเสียงระดับโลก มหาวิทยาลัย George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา เรื่อง “Macro Trends in Asian International Relations” ในวันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 10.00-11.30 น. ณ ห้องประชุมวรรณไวทยากร ชั้น1 ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ด้วยศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กำหนดจัดงานสัมมนา TU-ASEAN International Conference 2016 เรื่อง “Global ASEAN and The Evolving Regional Architecture”        ในวันพฤหัสบดีที่ 22ธันวาคม 2559 เวลา 08.00 – 15.30 น. ณ ห้อง Vibhavadee Ballroom (B)            โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล ลาดพร้าว กรุงเทพ นั้น

          ในการนี้ ศูนย์ฯ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยส่งแบบตอบรับ มาทางโทรสารหมายเลข 02-422-0480 หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอรุณรัตน์ หรือ คุณนภสร หมายเลข         086-375-1933หรือ 086-375-1944 

ด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยศูนย์อาเซียนศึกษา ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีศักยภาพและทักษะในการประกอบอาชีพที่สูงขึ้น ศูนย์อาเซียนศึกษาจึงจัดหลักสูตร "พัฒนาท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ยุค 4.0"  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบ  องค์ความรู้ด้านวิชาการสมัยใหม่ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการประกอบอาชีพ ของประชาชนให้มีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศในกลุ่มอาเซียนได้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ด้านการเกษตร การพัฒนาฝีมือแรงงานในท้องถิ่น และแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษา เพื่อการสื่อสารและการสืบค้นหาข้อมูลของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปจัดทำโครงการพัฒนาประชาชนในระดับท้องถิ่นต่อไป โดยจะจัดการอบรมในระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่นกรุงเทพมหานคร 

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 2016 หัวข้อ “โค้งสุดท้ายสู่ทำเนียบขาว : ผลกระทบต่ออาเซียนและไทย”

ด้วยศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กำหนดจัดงานเสวนาการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 2016 หัวข้อ “โค้งสุดท้ายสู่ทำเนียบขาว : ผลกระทบต่ออาเซียนและไทย” ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เนื้อหาอื่นๆ...

จำนวนผู้เยี่ยมชม
322140

Online (15 minutes ago) : 67

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555