02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 2016 หัวข้อ “โค้งสุดท้ายสู่ทำเนียบขาว : ผลกระทบต่ออาเซียนและไทย”

ด้วยศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กำหนดจัดงานเสวนาการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 2016 หัวข้อ “โค้งสุดท้ายสู่ทำเนียบขาว : ผลกระทบต่ออาเซียนและไทย” ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทย จัดงานเสวนา  เรื่อง “ การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา2016 : ผลกระทบต่อไทย ผลกระทบต่ออาเซียน ” เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา     ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยได้รับเกียรติจาก Min Suh Son, Political Officer, Political Section, U.S. Embassy, Bangkok กล่าวปาฐกถาในหัวข้อดังกล่าว วิทยากรในการเสวนา รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายกสมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทย รองศาสตราจารย์         ดร.ชัยชนะ อิงคะวัต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และอุปนายกสมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชา จินตกานนท์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)และ กรรมการ สมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทย อาจารย์อัญชลี    เอกภักดีวัฒนกุล คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และเลขาธิการ สมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินรายการในหัวข้องานเสวนาดังกล่าว

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฝึกอบรมหลักสูตร  จัดทัพธุรกิจ SMEs พิชิตอาเซียน ให้แก่ผุ้ประกอบการ SMEs  

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกับ กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์       หลักสูตรนานาชาติ และการประชุมวิชาการนานาชาติ จากหน่วยงานต่าง ๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 46 คน                เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรเพื่อเตรียมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2559                                                          ( Capacity Building Project for Supporting Staff 2016 ) เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น        ไปสู่ประชาคมอาเซียน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การบริหารจัดการระหว่างศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น         และ ศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี  ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา  ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การบริหารจัดการองค์กรของศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา

        เอกอัครราชทูต Kim Young-sun Secretary General  ASEAN-Korea Centre ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลประกอบด้วย 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลีและคณะ เข้าเยี่ยมชมและประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาอาเซียนในภูมิภาคและแผนการดำเนินงานของศูนย์อาเวียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการประชุมวิชาการในปีถัดไป โดย รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา ให้การต้อนรับและเข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจังหวัดน่าน จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรฝ่ายปกครองในการเชื่อมโยงการพัฒนาพื้นที่กับประชาคมอาเซียน เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทกรมการปกครองต่อประชาคมอาเซียนในระดับพื้นที่ ( DOPA’s Master Plan on ASEAN Community ) ประจำปี 2559 ซึ่งในการฝึกอบรมประกอบด้วยข้าราชการ,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน,พนักงานข้าราชการ,ลูกจ้าง ในสังกัดที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน รวมทั้งสิ้นจำนวน  60 ราย โดย รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในเรื่อง ภาพรวมของประชาคมอาเซียน และ คุณวีระชัย ชมสาคร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี บรรยายเรื่อง การเชื่อมโยงการพัฒนาพื้นที่กับประชาคมอาเซียนและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับประชาคมอาเซียน  เพื่อให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้ ด้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน และเป็นแนวทางให้เกิดความร่วมมือระหว่างบุคลากรฝ่ายปกครองในการจัดโครงการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและประชาคมอาเซียน เมื่อวันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

จัดงานสัมมนา หัวข้อ " ไทยเปิดแนวรุก บุก AEC "

การดำเนินการตามแผนงานเพื่อการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการดำเนินการต่อไปในด้านเศรษฐกิจของอาเซียนภายหลังปี 2558 ขณะนี้ ในด้านเศรษฐกิจได้มีการจัดทำแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2025 (AEC Blueprint) ซึ่งเป็นเอกสารที่ชี้ทิศทางการวมตัวด้านเศรษฐกิจของอาเซียนในระยะ 10 ปี

โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของมาตรการการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในปัจจุบัน และแนวทางการรับมือต่อประเด็นความท้าทายใหม่ ๆ ที่อาเซียนอาจต้องเผชิญในอนาคต อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยแผนงานดังกล่าวมีองค์ประกอบหลัก 5 ด้าน ได้แก่

Brexit ผลกระทบต่อไทย ผลกระทบต่ออาเซียน

ที่ผ่านมา อังกฤษไม่ได้มีความรู้สึกผูกพันและต้องการเข้าร่วมกับ EU ตั้งแต่อดีต อันเนื่องมาจากการหวงแหนในอำนาจอธิปไตยและเหตุผลทางด้านประวัติศาสตร์ อาทิ ความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิอังกฤษในอดีตหรือแนวคิดการครองความเป็นจ้าว (Hegemon) ทำให้ไม่ต้องการร่วมมือกับประเทศเล็กประเทศน้อยในยุโรป หรือการที่ตนเองไม่ได้มีบทบาทนำในกรอบความร่วมมือ ซึ่งเป็นเยอรมันกับฝรั่งเศสที่กุมอำนาจอยู่ เป็นต้น แต่ขณะเดียวกัน อังกฤษได้ตระหนักถึงความสำคัญของ EU ในด้านการบูรณาการทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคที่ทวีความสำคัญขึ้นในปัจจุบัน กอปรกับเศรษฐกิจของตนเองไม่ค่อยดีภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงทำให้อังกฤษเข้าร่วมเป็นสมาชิก EU ในปี ค.ศ. 1973 กระนั้น อังกฤษก็มีแนวนโยบายของตนเอง เช่น การมี Special Relationship กับมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกา และไม่เห็นด้วยกับ EU ในหลายประเด็น รวมถึงไม่เข้าร่วมการใช้เงินสกุลยูโรด้วย แต่ปัจจุบัน อังกฤษต้องเผชิญกับปัญหาหลายทาง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจภายในประเทศ วิกฤตผู้อพยพ วิกฤตเศรษฐกิจในกรีซและกลุ่มประเทศ PIIGS รวมถึงภัยจากการก่อการร้าย จึงทำให้อังกฤษอยากออกจาก EU มากขึ้น

เนื้อหาอื่นๆ...

จำนวนผู้เยี่ยมชม
646124

Online (15 minutes ago) : 8

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555