02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชน หลักสูตร “เปิดประตูเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2015” รุ่นที่ 1 วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้องมรกต ชั้น 3 โรงแรม ดิเอมเมอรัล กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 2 วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิเอมเมอรัล กรุงเทพมหานคร

เนื่องในโอกาสครบรอบ 48 ปี แห่งการก่อตั้ง ASEAN ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดงาน TU-ASEAN DAY 2015 ภายใต้แนวคิด "ASEAN for New Gernerations" ในวันเสาร์ ที่ 8 สิงหาคม 2558 ณ ชั้น 7 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แกรนด์ พระรามเก้้า

โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชน
หลักสูตร “การเปิดประตูเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2015”
รุ่นที่ 1 วันจันทร์ที่ 27กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องมรกต ชั้น 3 โรงแรม ดิเอมเมอรัล กรุงเทพมหานคร
รุ่นที่ 2 วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558     เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิเอมเมอรัล กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้มีการจัดตั้งศูนย์ศึกษานานาชาติ ซึ่งประกอบด้วยศูนย์ภาษาและศูนย์อาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาภาษาและวัฒนธรรม ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ จึงขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยนายธีระวัฒน์ อาจปรุ หัวหน้าศูนย์ศึกษานานาชาติ และคณะฯ ได้รับการต้อบรับจาก ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ทั้งนี้ ได้เยี่ยมชมและรับฟังกิจกรรมของทางศูนย์ฯ เมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00-12.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีพร้อมด้วยสถาบันสันติศึกษา เข้าศึกษาดูงานและฟังสรุปประเด็นการบริหารจัดการองค์กร การบริหารงบประมาณ และการรับสนับสนุนทุนจากภายนอก ตลอดจนการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ จากศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ดร.ศิริชัย   นามบุรี   รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะฯ เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานศูนย์อาเซียนศึกษา ในเรื่องของการศึกษารูปแบบการบริหารงานของศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้ให้การต้อนรับและบรรยายภาพรวมของศูนย์  เมื่อวันที่ 2 มิถุยายน 2558

 TU-ASEAN Forum ครั้งที่ 10 หัวข้อ “อาเซียน ไทย และ มหาอำนาจในยุคแห่งการปฏิรูป” วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.15 น. ณ โรงแรมแกรนด เมอรเคียว กรุงเทพ ฟอรจูน

การประชุม The 1st Annual Conference of the Network of ASEAN Studies จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร 

คณาจารย์และคณะนักศึกษาจำนวน 50 คน จากคณะรัฐประ ศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เข้าศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้ หนังสือตำราห้องสมุดของศูนย์ฯ ชมบอร์ดนิทรรศการ และฟังบรรยาย พิเศษ ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558

เนื้อหาอื่นๆ...

จำนวนผู้เยี่ยมชม
646161

Online (15 minutes ago) : 16

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555