02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. - 11.00 น. คณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยชุมชนตาก ซึ่งได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยในโครงการฯ มีการพัฒนาศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนของชุมชน และให้มีความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและบรรยายกิจกรรมที่ศูนย์ฯ ได้ดำเนินการไปแล้ว

TU-ASEAN Forum ส่วนภูมิภาค เรื่อง “ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

การประชุมเชิงวิชาการ ครั้งที่ 7 “ประชาคมอาเซียนหลัง 2015” จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

การสัมมนา TU-ASEAN Forum ครั้งที่ 9 หัวข้อ “โค้งสุดท้ายการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของไทย” เมื่อวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 

เนื่องในโอกาสการครบรอบ 25 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี จัดสัมมนาเรื่อง “25 Years of ASEAN - ROK Relations: Past Achievements and Future Prospects” เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน โฮเต็ล แอนด์ ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา ให้การต้อนรับบรรยายภาพรวม และกิจกรรมของศูนย์ฯ แก่นักศึกษา ระดับชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จำนวน 55 คน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานตาม โครงการ เรียนรู้วัฒนธรรมไทยก้าวไกลสู่อาเซียน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม นำโดย พันเอกหญิง เพ็ญนภา ภักดีวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กองวิจัยและพัฒนาหลักการ นายทหารกิจกรรม และคณะฯ ศึกษาดูงาน ที่ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อศึกษารูปแบบการ ดำเนินงาน เรียนรู้ปัจจัยการสำเร็จ และปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ดร.บัญชา สำรวยรื่น รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำคณะเข้าเยี่ยมชมศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับอาเซียน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและบรรยายการดำเนินงานของศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กำหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทิศทางการพัฒนางานวิเทศสัมพันธ์สู่ระดับสากล มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ และเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ในส่วนการสร้างเครือข่ายและบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนให้กับบุคลากรของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย โดยเห็นว่าศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นศูนย์การศึกษาที่มีชื่อเสียงด้านการสร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษา การจัดประชุม สัมมนา ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค จึงให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้เข้ามาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และรับฟังบรรยายให้ความรู้ โดย รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

เนื้อหาอื่นๆ...

จำนวนผู้เยี่ยมชม
646186

Online (15 minutes ago) : 15

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555