02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

หนังสือ

หนังสือ ยุทธศาสตร์ไทยต่อประชาคมอาเซียน เป็นการรวบรวมบทความเขียนโดย รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ดาวน์โหลด

หนังสือสรุปการสัมมนาTU-ASEAN Forum ครั้งที่ 9 หัวข้อ"โค้งสุดท้ายการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของไทย" จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557

ดาวน์โหลด

หนังสือสรุปการสัมมนาTU-ASEAN Forum ครั้งที่ 8 หัวข้อ"ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภาค 2" จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557

ดาวน์โหลด

หนังสือสรุปการสัมมนาTU-ASEAN WEEK 2014 เล่ม 4"โค้งสุดท้ายการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของไทย" จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 - 8 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต

ดาวน์โหลด

หนังสือสรุปการสัมมนาTU-ASEAN WEEK 2014 เล่ม 2 "ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมอาเซียน" จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 - 8 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต

ดาวน์โหลด

หนังสือสรุปการสัมมนาTU-ASEAN WEEK 2014 เล่ม 1 "ปฏิรูปประเทศไทยในบริบทประชาคมอาเซียน" จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 - 8 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต

ดาวน์โหลด

หนังสือสรุป การประชุมเชิงวิชาการ ในหัวข้อ“การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 4 : ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน”ในวันจันท์ที่ 21 เมษายน 2557

ดาวน์โหลด

หนังสือสรุป การประชุมเชิงวิชาการ ในหัวข้อ“การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 5: ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” วันพุธที่ 23 เมษายน 2557

 ดาวน์โหลด

หนังสือสรุป การประชุมเชิงวิชาการ หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 6: ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน” วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557

ดาวน์โหลด

หนังสือสรุป การประชุมเชิงวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษาในภาคใต้ หัวข้อ “เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 

ดาวน์โหลด

หนังสือสรุปการสัมมนาTU-ASEAN Forum ครั้งที่ 7 หัวข้อ "ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556

ดาวน์โหลด

เนื้อหาอื่นๆ...

จำนวนผู้เยี่ยมชม
646151

Online (15 minutes ago) : 14

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555