02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

หนังสือ

หนังสือสรุป การประชุมเชิงวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษาในภาคเหนือ หัวข้อ “เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556 

ดาวน์โหลด

หนังสือสรุป การประชุมเชิงวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวข้อ “เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”  เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2556      

ดาวน์โหลด

หนังสือสรุป การประชุมเชิงวิชาการ หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 3: Roadmap สู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน” วันที่ 28 พฤษภาคม 2556

ดาวน์โหลด

หนังสือสรุปการสัมมนาTU-ASEAN Forum ครั้งที่ 5 หัวข้อ "ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของไทย" จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556

ดาวน์โหลด

หนังสือสรุป การประชุมเชิงวิชาการ หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2:Roadmap สู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน” วันที่ 25 เมษายน 2556 

ดาวน์โหลด

หนังสือสรุป การประชุมเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนครั้งที่ 1:Roadmap สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556

ดาวน์โหลด

หนังสือสรุป หนังสือ “การประชุมเชิงวิชาการ เพื่อสร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษาในส่วนกลาง หัวข้อ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556

ดาวน์โหลด

หนังสือสรุปการสัมมนา TU-ASEAN Forum ครั้งที่ 4 หัวข้อ "การแข่งขันสหรัฐฯ-จีน: ความท้าทายของอาเซียน" เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556

 

ดาวน์โหลด

จำนวนผู้เยี่ยมชม
646169

Online (15 minutes ago) : 14

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555