02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

“จดหมายข่าว ศูนย์อาเซียนศึกษา มธ. ฉบับปฐมฤกษ์นี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข่าวสารและกิจกรรมที่ทางศูนย์ฯ ได้ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558 ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จะขอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนคนไทยและ ประเทศไทยในการเช้าสู่ประชาคมอาเซียนในปลายปี 2558 นี้และในโอกาสต่อๆ ไป”

 

หน้า 1 

หน้า 2

 

หน้า  3

หน้า  4 


จำนวนผู้เยี่ยมชม
630867

Online (15 minutes ago) : 9

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555