02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

วีดีทัศน์งานประชุม

ท่านเชิดเกียรติ อัตถากร รองอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “อาเซียน ไทย และ มหาอำนาจในยุคแห่งการปฏิรูป” สัมมนา TU-ASEAN Forum ครั้งที่ 10 หัวข้อ “อาเซียน ไทย และ มหาอำนาจในยุคแห่งการปฏิรูป” ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมแกรนด เมอรเคียว กรุงเทพ ฟอรจูน  

สัมมนา TU-ASEAN Forum ครั้งที่ 10 หัวข้อ “อาเซียน ไทย และ มหาอำนาจในยุคแห่งการปฏิรูป” ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมแกรนด เมอรเคียว กรุงเทพ ฟอรจูน การสัมมนาช่วงที่ 1: "ความสัมพันธ์อาเซียน ไทย กับ สหรัฐอเมริกา" มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ 1) รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2) คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล ที่ปรึกษาหอการค้าไทย โดยมี รศ.ดร.ชัยชนะ อิงคะวัต อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นผู้ดำเนินรายการ

TU-ASEAN Forum ครั้งที่ 8 หัวข้อ “ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภาค 2” เมื่อวันพุธ ที่ 7 พฤษภาคม 2557 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 

TU-ASEAN Forum ครั้งที่ 8 หัวข้อ “ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภาค 2” เมื่อวันพุธ ที่ 7 พฤษภาคม 2557 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 

TU-ASEAN Forum ครั้งที่ 8 หัวข้อ “ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภาค 2” เมื่อวันพุธ ที่ 7 พฤษภาคม 2557 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 

TU-ASEAN Forum ครั้งที่ 8 หัวข้อ “ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภาค 2” เมื่อวันพุธ ที่ 7 พฤษภาคม 2557 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 

TU-ASEAN Forum ครั้งที่ 8 หัวข้อ “ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภาค 2” เมื่อวันพุธ ที่ 7 พฤษภาคม 2557 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 

TU-ASEAN Forum ครั้งที่ 8 หัวข้อ “ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภาค 2” เมื่อวันพุธ ที่ 7 พฤษภาคม 2557 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 

TU-ASEAN Forum ครั้งที่ 7 หัวข้อ “ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2556 เวลา 09.30 – 16.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

จำนวนผู้เยี่ยมชม
630150

Online (15 minutes ago) : 39

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555