02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

งานสัปดาห์อาเซียน TU-ASEAN WEEK(2014)จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-8 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

เนื่องในโอกาสวันที่ 8 สิงหาคม เป็นวันอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน “TU-ASEAN Week 2014” ขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันครบรอบ 47 ปี การก่อตั้งอาเซียน ระหว่าง วันที่ 4 – 8 สิงหาคม โดยมีการจัดการสัมมนาอภิปรายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมฯ  เกี่ยวกับโค้งสุดท้ายการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของไทย เป้าหมายหลักของการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือสร้างประชาคมที่มีความแข็งแกร่ง สร้างโอกาสและรับมือกับสิ่งท้าทายทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง อันจะเป็นโอกาสและก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เกษตรกร และประชาชนผู้บริโภค ในการนี้ไทยได้ตระหนักและเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตลอดมา

มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้นกว่า 300 คน ประกอบด้วย ข้าราชการจากภาคส่วนต่างๆ  นักวิชาการ  ผู้เชี่ยวชาญคณาจารย์  นักศึกษา  ประชาชน  และสื่อมวลชน

การสัมมนาได้รับเกียรติจาก ท่านอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร อธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวปาฐกถาพิเศษ  การสัมมนาได้กล่าวไว้เป็นหัวข้อ ได้แก่

1) ปฏิรูปประเทศไทยในบริบทประชาคมอาเซียน :ด้านการต่างประเทศของไทย, ด้านเศรษฐกิจ,ด้านการเมือง และด้านสังคม 

2) ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมอาเซียน : ประชาคมการเมืองและความมั่นคง,ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3)ASEAN Beyond 2015: ด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคมและวัฒนธรรม, ด้านการเมืองความมั่นคง 

4) โค้งสุดท้ายการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของไทย: ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน, ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ 

1) รศ.ดร. ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2) ท่านกษิต ภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ                 

3) ท่านอัษฎา ชัยนามอดีตเอกอัครราชทูตไทย 

4) รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการอิสระ      

5) ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงค์ ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)             

6) รศ. วิทยากร เชียงกูล คณบดีกิตติคุณ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

7) ศ.ดร.สุรชัยศิริไกร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

8) คุณกรกฎ ผดุงจิตต์ รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย            

9) ดร.สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง  อดีตรองเลขาธิการอาเซียน

10) คุณสุนทรี หัตถี  เซ่งกิ่ง รองประธานมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ

11) คุณชลิดา ทาเจริญศักดิ์  ผู้อำนวยการมูลนิธิศักยภาพชุมชน

12) พันเอก พรพจน์ เมธาวุฒินันท์ ผู้อำนวยการกองอาเซียน สำนักนโยบายและแผนกลาโหม กระทรวงกลาโหม

13) ดร. มาลัย กรแก้วสมนึก ผู้เชี่ยวชาญจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

14) คุณอภัยชนม์ วัชรสินธุ์  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านประสานกิจการสัมพันธ์  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

15)  ศ.ดร.ลิขิต ธีรเววิน นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์

16)  พลตรีสุรสิทธิ์ ถนัดทางรองผู้อำนวยงานวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

และมีรศ.ดร.โกริน เฟื่องเกษม จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการสัมมนา

ภาพบรรยากาศ

 

 

 


จำนวนผู้เยี่ยมชม
630856

Online (15 minutes ago) : 13

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555