02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

·                    งาน TU-ASEAN DAY 2016จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม วรรณไวยทยากร ชั้น 1 ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 วันก่อตั้ง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ "สมาคมอาเซียน" (Association of Southeast Asian Nations - ASEAN) โดยมีสมาชิกเริ่มต้น 5 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และ สิงคโปร์ ได้ร่วมกันลงนามใน "คำประกาศอาเซียน" (ASEAN Declaration) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อยกระดับการครองชีพและฐานะทางเศรษฐกิจ และความเจริญในทางเทคนิค วิชาการร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก ต่อมาได้รับประเทศสมาชิกเพิ่มเติมคือ บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และ กัมพูชา รวมเป็น 10 ประเทศ

ศูนย์อาเซียน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงาน TU ASEAN Day 2016 ภายใต้หัวข้อ “ 49 ปี อาเซียน : เดินหน้าหรือถอยหลัง ” ปาฐกถาพิเศษโดย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และเสวนาเรื่อง “ปัญหาทะเลจีนใต้ : จุดยืนอาเซียน” วิทยากร พลเรือเอก จุมพล ลุมพิกานนท์    รองเสนาธิการทหารเรือ อดีตเอกอัครราชทูต อัษฎา ชัยนาม และรองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย ศิริไกร       คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เพื่อเฉลิมฉลอง 49 ปี ของการจัดตั้งอาเซียน ในปี 2016 เพื่อเฉลิมฉลองวันอาเซียน และเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน รวมถึงสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อม การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

 

 


จำนวนผู้เยี่ยมชม
630837

Online (15 minutes ago) : 20

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555