02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

การประชุมเชิงวิชาการ หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2: Roadmap สู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน” วันที่ 25 เมษายน 2556 ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง 

มีผู้เข้าร่วมประชุม: ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน สถาบันการศึกษา นักวิจัยและนักวิชาการ จำนวนประมาณ 70 คน

สรุปผลการประชุม: การประชุมแบ่งประเด็นการระดมสมองออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้า เป็นการทำ SWOT Analysis วิเคราะห์ผลกระทบของ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political- Security Community - APSC) ต่อไทย ต่อหน่วยงาน รวมถึงจุดแข็ง จุดอ่อนของไทย และหน่วยงานต่างๆ ส่วนในช่วงบ่าย เป็นการระดมสมองเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์และ Roadmap สู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง อาเซียน

ในช่วงเช้านั้น ผู้แทนจากหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ได้ร่วมกันระดมสมองเพื่อทำ SWOT Analysis ไว้ดังนี้

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ: ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของ APSC ต่อไทยและ อาเซียนในภาพรวม และได้ชี้แจงว่า ตามกฎบัตรของประชาคมอาเซียน กรมอาเซียนเป็นสำนักเลขาธิการ อาเซียนแห่งชาติ มีหน้าประสานงานและดูแลติดตามการกำกับการดำเนินงานในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระดับประเทศ รวมถึงเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานในเสา APSC และได้เสริมว่า ในการเตรียมความ พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ต้องมองไปไกลกว่าปี 2015 เพื่อรับมือกับประเด็นท้าทายที่จะเกิดขึ้น ในอนาคต

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ: การเป็นประชาคมการเมืองและความมั่นคง อาเซียน จะเป็นประโยชน์ในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างสถาบันทางทหาร โดยเริ่มจากสถาบันการศึกษา ทางทหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันมี Network of ASEAN Defence and Security Institutions หรือ NADI

กรมข่าวทหารอากาศ: กองทัพมีการแลกเปลี่ยนการเยือนและการประชุมระหว่างผู้บังคับบัญชา ระดับสูงในอาเซียนเป็นประจำ ในส่วนของเรื่องผลกระทบ กองทัพเป็นหน่วยงานปฏิบัติ โดยรับนโยบายมากจาก กระทรวงฯ และคิดว่า การเข้าสู่ APSC เป็นดาบ 2 คม เนื่องจากเป็นเรื่องที่ประเทศอาเซียนจะได้แลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสารกันมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ทางกรมข่าวฯ เอง ก็มีข้อมูลของประเทศบางอย่างที่ต้องรักษาไว้ เป็นความลับ

กรมข่าวทหารเรือ: ในการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่กองทัพทำอยู่แล้ว คือ การร่วมมือกันทางทหารระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

กรมข่าวทหารบก: กองทัพบก จะเกี่ยวข้องในเสา APSC และมีการร่างแผนยุทธศาสตร์ควบคู่ไปกับทาง กระทรวงกลาโหม ในส่วนผลกระทบที่ กองทัพบก ให้ความสนใจมากก็คือ ปัญหาแรงงานต่างด้าว ผลกระทบ ของ ASEAN Connectivity ปัญหายาเสพติด การค้าผิดกฎหมาย และการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งกองทัพบก ก็มีบทบาทในการแก้ไขปัญหา

สำนักนโยบายและแผนกลาโหม: อาเซียนมีกลไกการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน เป็นกลไกหลัก และจากการประชุมสภากลาโหมได้มีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเพื่อรองรับ ประชาคมอาเซียน ไว้ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ต้องพัฒนาบุคลากรทางด้านภาษา 2) บูรณาการแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 3) ปรับโครงสร้างในการบริหาร จัดการของหน่วยงาน และ 4) ปรับปรุงแผนป้องกันประเทศ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ: ปัญหาใหญ่ของไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน คือ การไม่มีหน่วยงาน กลางในการประสานงาน เนื่องจากในระดับประเทศ ก็จะมีกลไกที่ขับเคลื่อนในภาพใหญ่ ในขณะที่หน่วยงาน มีรายละเอียดปลีกย่อยที่ต้องดำเนินการอีกมาก ทำให้เมื่อเกิดปัญหาในระดับหน่วยงาน ไม่มีศูนย์กลางที่จะ ปรึกษาหารือ ช่วยแก้ปัญหาในรายละเอียดต่างๆ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ: แบ่งการมองออกเป็น 2 ประเด็น คือ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และ การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ความร่วมมือในระดับอาเซียนที่จะมีขึ้นคือ จะมีการจัด ASEAN Forum ระหว่าง หน่วยงานยุติธรรมของอาเซียน ในปี 2557

คณะกรรมการการเลือกตั้ง: ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติงาน อย่างแรกคือ จะให้มีการประชุม คณะ กรรมการการเลือกตั้ง ระดับชาติ สองคือ ได้จัดทำข้อมูลกฎระเบียบการเลือกตั้งของอาเซียนไว้ และสามคือ ให้มี การแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงาน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย: ประเทศอาเซียนมีความแตกต่างทางด้านองค์ความรู้ค่อนข้างมาก เนื่องจากมีระดับการศึกษาที่ต่างกันระหว่างประเทศสมาชิก กรมฯ จึงเน้นการเสริมสร้างศักยภาพให้มีความ เท่าเทียมกัน หน่วยงานจัดการภัยพิบัติของอาเซียน ได้แก่ ASEAN Humanitarian Assistance Center หรือ AHA Center แต่ก็ไม่ค่อยพัฒนาเท่าที่ควร

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด: หน่วยงานเกี่ยวข้องกับสองเสาคือ เสา การเมือง ความมั่นคงในเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย และเสาสังคมและวัฒนธรรมในเรื่องการบำบัดรักษา ในส่วนของผลกระทบทางบวกที่จะ เกิดขึ้น คือ เกิดความร่วมมือและ การสร้างแนวทางปฏิบัติร่วมกัน ผลกระทบทางลบ คือ การเชื่อมโยง ของเครือข่ายค้ายาเสพติด ที่จะทวี ความรุนแรงมากขึ้น

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช: มี 4 เรื่องที่สำคัญ คือ 1) ไทยไม่สามารถสร้างความได้ เปรียบได้ ทั้งที่ๆ มีภูมิรัฐศาสตร์ที่ ดีมากๆ เนื่องจากความขัดแย้งภายใน 2) แนวคิดในเรื่องความมั่นคงที่ยังไม่ ค่อยชัดเจนของอาเซียน 3) หน่วยงานภาควิชาการและภาคประชาชนของอาเซียน มีบทบาทน้อยเกินไป และ 4) องค์ความเกี่ยวกับอาเซียนของเด็กไทยมีน้อยและไม่เพียงพอต่อการเป็นประชาคมอาเซียน ศูนย์เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์: ภัยคุกคามที่สำคัญ ที่ประการหนึ่งคือ การค้ามนุษย์ เพราะเกี่ยวโยงในเรื่องของการค้าประเวณี ในช่วงบ่าย เป็นการระดมสมองเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์และ Roadmap สู่ประชาคมการเมือง และ ความมั่นคงอาเซียน โดยใช้แผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน หรือ APSC Blueprint เป็นแนวทาง มีรายละเอียดดังนี้

ข้อ A: ประชาคมที่มีกฎเกณฑ์และบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง: มีการจัดทำความตกลงร่วมกันในการจัดประชุมแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ทางการเมือง โดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ โดยเป็นลักษณะยกเป็นข้อเสนอข้อหนึ่งหารือร่วมกัน แล้วก็เป็นข้อตกลงอย่างไม่เป็นทางการ

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย: กระทรวงฯ ได้พยายามดำเนินการเพื่อให้เข้าถึงในระดับพื้นที่ ในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยภารกิจที่เกี่ยวข้องคือ การสร้าง ความมั่นคงชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน ในระดับท้องถิ่นและระดับพื้นที่

กรมประชาสัมพันธ์: การปูทางสำหรับกรอบองค์กรเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการไหลเวียนของข้อมูล เสรี เพื่อการสนับสนุนและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน คล้ายกับมาตรการของ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม อาเซียน ที่กรมฯ รับผิดชอบอยู่ แต่คิดว่าน่าจะต่างกันตรงที่ APSC ไม่ใช่ความร่วมมือในระดับประชาชน และ เป็นการยกระดับ และขยายความร่วมมือ

กระทรวงยุติธรรม: เกี่ยวกับการจัดทำแผนสนับสนุนและเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างรัฐสมาชิก ในการพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรม ระบบยุติธรรม และโครงสร้างพื้นฐานทางกฎหมายนั้น กระทรวงฯ ได้ดำเนินจัดการประชุม ASEAN Law Forum เกี่ยวกับกฎหมายล้มละลาย แพ่งและพาณิชย์ รวมทั้ง จัดทำโครงการศึกษาทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและพาณิชย์ ทางอาญา และ ทางปกครอง และกำลังดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ฯลฯ

ข้อ B: ภูมิภาคที่มีความเป็นเอกภาพ สงบสุข และมีความแข็งแกร่ง พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบ ร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่ครอบคลุมในทุกมิติ

สำนักนโยบายและแผนกลาโหม: ภายใต้การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน มีความร่วมมือทั้งหมด 9 กิจกรรม ซึ่งไทยมีบทบาทนำในการผลักดัน รวมทั้งไทยก็ยังจะมีบทบาทนำในกิจกรรมอื่นๆ ที่จะเพิ่มขึ้น ในอนาคต ส่วนในเรื่องของบทบาทของอาเซียนในแก้ไขความขัดแย้งนั้น ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์แห่งชาติ ของแต่ละชาติสมาชิก

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ: นอกจากไทยจะมีบทบาทนำในกรอบ อาเซียนแล้ว ไทยยังมีบทบาทในกรอบ ASEAN Regional Forum (ARF) ด้วย โดยเฉพาะกรอบการประชุมของ หัวหน้าสถาบันการศึกษาทางทหาร ซึ่งเป็นโอกาสของประเทศไทย โดยเฉพาะการเชื่อมโยงและรักษาสมดุล ระหว่างสหรัฐฯ-จีน

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา: ในหน่วยงานวิชาการบางหน่วยงาน ก็จะมีศูนย์การจัดการความ ขัดแย้งและระงับข้อพิพาท หรือ ศูนย์สันติศึกษาอยู่ ก็จะเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทมาสนับสนุนได้ เรื่องการ พัฒนารูปแบบการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีได้ ฯลฯ

การประชุมในครั้งนี้ นับว่าประสบความสำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของศูนย์ฯ ในการเป็นเวที พบปะหารือที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ APSC ได้อย่างบูรณาการ และ สามารถนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการจัดทำ Roadmap สู่ประชาคมอาเซียนต่อไป

อ่านหนังสือสรุปการประชุม ที่นี่

ภาพบรรยากาศ

 


จำนวนผู้เยี่ยมชม
645900

Online (15 minutes ago) : 23

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555