02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

การประชุมเชิงวิชาการ ในหัวข้อ“การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 5: ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” วันพุธที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง

ผู้เข้าร่วมประชุม:ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน สถาบันการศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ จำนวนประมาณ 80 คน

สรุปผลการประชุม: ช่วงเช้าเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Communityหรือ AEC)ของหน่วยงานต่างๆส่วนในช่วงบ่ายเป็นการประชุมระดมสมอง โดยที่ประชุมร่วมกันระดมสมองว่าประเทศไทยควรจะมีบทบาทอย่างไรใน AECและจะมีบทบาทนำเรื่องใดได้บ้างใน AEC   สามารถเป็นศูนย์กลาง (hub)  ของ AEC ในด้านใดบ้าง 

ในช่วงเช้า ผู้แทนของหน่วยงานต่างๆ  ได้เล่าถึงความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของหน่วยงาน ดังนี้

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้มีการวางแผนพิมพ์เขียวสำหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ โดยมี 8 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่การขับเคลื่อนการเจรจาในเวทีการค้า, การพัฒนาฐานองค์ความรู้เกี่ยวกับ AEC, การยกระดับการให้บริการของกระทรวงพาณิชย์แก่ภาคเอกชน, การพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการค้าของไทย, การพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคและการค้าชายแดนเพื่อรองรับ AEC, การพัฒนาขยายเพิ่มสัดส่วนตลาดใน AEC, การพัฒนากฎหมายด้านเศรษฐกิจการค้าให้ทันสมัย และ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการค้าชายแดน  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  กำลังดำเนินการจัดตั้งเมืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC City ขึ้น โดยใช้ 3 จังหวัดนำร่อง ได้แก่           จ.ขอนแก่น จ.เชียงราย และ จ.สงขลา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้วางแผนพัฒนา โดยนำนักธุรกิจที่อยู่นอกระบบเข้ามาสู่ระบบ แล้วพัฒนาให้มีศักยภาพมากขึ้น แล้วส่งเสริมให้มีความรู้เรื่อง AECเพื่อให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาด AEC

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ดำเนินงานในภารกิจ ได้แก่ การพัฒนาการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแก่ผู้ประกอบการ ด้วยการตั้ง AEC support centerมีกิจกรรมที่พยายามพาผู้ประกอบการเข้าไปเจาะตลาดประเทศสมาชิกอาเซียน

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม มีการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ คือ การเพิ่มขีดความสามารถของประตูการค้าคือด่านศุลกากรต่างๆ, การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน, การกำกับดูแลและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ

กรมทางหลวงชนบทจัดทำโครงการสนับสนุนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โครงการสนับสนุนท่าเรือแหลมฉบัง คือ พัฒนาถนนให้มีคุณภาพดีขึ้น ทั้งขยาย และปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ชำรุด

กรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการเข้าร่วมในการเจรจาทำความตกลงว่าด้วยการเดินรถผ่านเข้าออกซึ่งกันและกันระหว่างประเทศ ซึ่งมีทั้งที่เป็นส่วนหนึ่ง ในกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในกรอบอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และ ในกรอบของทวิภาคี ส่วนอีกส่วนหนึ่งคือภารกิจในการเปิดเสรีการค้าบริการในสาขาการขนส่งทางถนน และได้วางแผนเตรียมพร้อมเกี่ยวกับ สถานีขนส่งสินค้า ศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้า รูปแบบการขนส่ง ซึ่งจะทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางขนส่งของอาเซียนที่สมบูรณ์แบบ นอกจากนี้ ยังได้ทำการพัฒนายกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริการของผู้ประกอบการขนส่งของไทย และดำเนินการศึกษาประเด็นปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากการเปิดเส้นทางขนส่งรวมทั้งหาหนทางแก้ปัญหาเหล่านั้น

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมได้ทำการส่งเสริม ให้ความรู้ พัฒนาผู้ประกอบการ ทั้งด้านการผลิต การบริการ และรวมถึงการหาตลาดให้ผู้ประกอบการ  เพื่อที่ให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้ และเติบโตต่อไปได้ในตลาด AEC

กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มีการจัดทำโครงการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ กฎหมายเปรียบเทียบ เพื่อให้ข้อมูลกับผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ที่จะเข้าไปลงทุนตั้ง โรงงานในประเทศอาเซียน ประกอบกิจการอุตสาหกรรมในอาเซียน

กรมธนารักษ์ ได้ทำการสำรวจที่ดินที่เหมาะสมสำหรับการส่งเสริมการค้าชายแดน เช่น ด่านศุลกากร  ศูนย์กระจายสินค้า คลังสินค้าทัณฑ์บน นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมความร่วมมือกับโรงงานกษาปณ์ของต่างประเทศ เพื่อให้พิจารณาให้ไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตเหรียญกษาปณ์ของอาเซียน

กรมธุรกิจพลังงาน ได้มีการจัดทำยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์คือการส่งเสริมการค้าการลงทุน ของการจัดตั้งแหล่งลงทุนของธุรกิจพลังงานในอาเซียนการใช้นโยบายการทูตพลังงานเชิงรุก การสร้างความสอดคล้อง โดยมีการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ของไทย เพื่อลดปัญหาและอุปสรรคในการค้าการลงทุนด้านพลังงานกับประเทศอื่นๆในอาเซียน

กรมการจัดหางาน มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาแรงงานให้มีมาตรฐานในตลาดอาเซียน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้จัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานและหลักสูตรสำหรับตำแหน่งงานต่างๆ และ ทำการวิจัยในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของกำลังคน เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายสินค้าเสรีในสาขาเร่งรัด 9 สาขา อีกทั้งยังได้มีการวางแผนการพัฒนาทักษะภาษาและวัฒนธรรม ให้กับแรงงาน 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดได้วางแผนการหาพันธมิตร คือ สร้างระบบพันธมิตรกับการไปรษณีย์ของประเทศอื่นๆ ในอาเซียน

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กำลังศึกษาเพื่อวางแผนจัดทำคลังสินค้า ที่สามารถทำการขนส่งต่อเนื่องจากระบบราง หรือ รถบรรทุก มาเปลี่ยนเป็นการขนส่งทางอากาศ หรือ จากการขนส่งทางอากาศ เปลี่ยนเป็นราง หรือ รถบรรทุก ที่จะออกไปประเทศเพื่อนบ้าน       

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เตรียมการตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบสถาบันการเงิน และมีการผ่อนคลายกฎเกณฑ์ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินเพื่อให้คนไทยออกไปลงทุนยังต่างประเทศมากขึ้น

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ทำการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ AEC และให้สมาชิกสภาหอการค้าเตรียมตัวทราบถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งทางบวกและทางลบ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความโดดเด่นในสาขาวิชาด้านการเกษตรและป่าไม้ ได้จัดทำความร่วมมือ เรื่องการแลกเปลี่ยนนิสิตและการจัดทำหลักสูตร นอกจากนั้น ยังมีความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหาร กับมหาวิทยาลัยในประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศอื่นๆ

มหาวิทยาลัยมหิดลได้ดำเนินภารกิจ การวิจัย การสอน  และการจัดฝึกอบรม มีการสร้างเครือข่าย ด้านความรู้ทางสาธารณสุขและการวิจัยทางสังคม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการตั้งสำนักวิชาการระหว่างประเทศ ใน คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อผลิตนักศึกษาที่มีความรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อน มีการส่งนักศึกษาไปฝึกงานกับบรรดาหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีการจัดการอบรมภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้นักศึกษามีศักยภาพที่จะเข้าสู่การรองรับ AEC และรองรับการขยายตัวของการค้าชายแดนหรือการค้าผ่านแดนที่จะมาพร้อมกับ AEC ได้อย่างทันท่วงที

กรมปศุสัตว์ได้วางนโยบายว่าให้มีการจัดตั้งจุดให้บริการเบ็ดเสร็จจุดเดียว หรือ one stop serviceของด่านในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ซึ่งจะมีการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด่านในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งขั้นตอนนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการ โดยได้แบ่งด่านออกเป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มชายแดนไทย-ลาว กลุ่มชายแดนไทย-กัมพูชา กลุ่มชายแดนไทย-มาเลเซีย กลุ่มท่าเรือ และ กลุ่มสนามบินนานาชาติ ซึ่งแต่ละกลุ่มมีการจัดตั้งเป็นคณะกรรมการร่วมกันระหว่างด่านกับผู้ประกอบการ  เพื่อร่วมมือกันในด้านข้อมูลและการแก้ไขปัญหา

ในช่วงบ่ายเป็นการประชุมระดมสมอง โดยที่ประชุมร่วมกันระดมสมองว่า ประเทศไทยควรจะมีบทบาทอย่างไรใน AECและจะมีบทบาทนำเรื่องใดได้บ้างใน AEC   สามารถเป็นศูนย์กลาง (hub) ของ AEC ในด้านใดบ้าง เนื้อหาการประชุมสรุปได้ดังนี้

ด้านสินค้าเกษตรและอาหาร

ผู้แทนบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มีความเห็นว่า มีศักยภาพที่จะส่งเสริมการเป็นผู้นำระบบเกษตรอินทรีย์ โดยพัฒนาระบบ อี-สมาทไฟล์ (e-smart file) คือ เปิดระบบให้ตรวจสอบย้อนกลับภาคการผลิตด้านเกษตร จะก่อให้เกิดความไว้วางใจในการส่งออกว่าเกษตรกรรายใดที่อยู่ในระบบนี้เป็นที่น่าเชื่อถือ

ผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศ ผลักดันให้ไทยเป็นผู้นำเรื่องเกษตรอินทรีย์ ทั้งอาหารปลอดสารเคมี และผลิตภัณฑ์สปาต่างๆ

ผู้แทนสำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ เสนอว่า สินค้าผัก ผลไม้แช่เย็น แช่แข็ง เป็นจุดแข็งของไทย  เพราะไทยสามารถผลิตได้หลากหลาย  และสามารถส่งออกทั้ง ผักสด ผลไม้สด และอาหารผักผลไม้กระป๋องแต่ปัญหาและอุปสรรคของไทย คือ สภาพอากาศแปรปรวนและระบบโลจิสติกส์มีต้นทุนสูง นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเรื่องการรักษาความสด

ผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศ เสนอว่า ไทยสามารถเป็นศูนย์กลางด้านอาหารคือ การเป็น “ครัวของโลก” คือ kitchen of the world กับการเป็น “ครัวสู่โลก” คือ kitchen to the world ส่งเสริมภาพลักษณ์ในต่างประเทศ ให้ไทยอยู่ในฐานะผู้ผลิตอาหารคุณภาพ มีความปลอดภัย ตรวจสอบได้ แล้วผลักดันตลาดใหม่ๆ โดยเน้นมูลค่าเพิ่ม

ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอว่า ควรมีการประชาสัมพันธ์และทำให้ประเทศมุสลิมเชื่อถือตราฮาลาลที่รับรองในประเทศไทยให้มากขึ้น คือ ต้องทำให้ผู้ส่งออกเชื่อมั่นว่าตราฮาลาลที่ไทยให้การรับรองมีคุณภาพเทียบเท่ากับตราฮาลาลที่ให้โดยมาเลเซีย

ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเสนอว่า ต้องหาทางรับมือ หรือเจรจาเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี คือ NTB(non tariff barrier) ของสินค้าเกษตร

ผู้แทนกรมศุลกากร เสนอว่า ต้องหาทางรับมือเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี

ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ เสนอว่า ต้องแก้ปัญหาไข้หวัดนกและเรื่องตราฮาราล

ด้านอุตสาหกรรมรถยนต์

ผู้แทนกรมสรรพาสามิต เสนอว่าอุตสาหกรรมรถยนต์เป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย ซึ่งมีศักยภาพสูงในการส่งออกควรร่วมมือกับประเทศอื่นในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี โดยให้ต่างชาติมาร่วมลงทุนกับไทย แล้วถ่ายทอดเทคโนโลยีของไทยให้กับประเทศอื่น โดยแบ่งเป็นฐานการผลิตที่ประเทศไทย และร่วมมือกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียนด้วย

ผู้แทนสภาหอการค้าเสนอว่า ควรพิจารณาปรับปรุง กฎระเบียบของกรมศุลกากร ที่มีอัตราโทษปรับสูงถึง 4 เท่าของมูลค่าสินค้า บวกภาษี หากเกิดกรณีที่พบว่านักลงทุนจ่ายจำนวนภาษีผิดไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม ซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนต่างประเทศมองว่าเป็นอุปสรรคสำคัญในการลงทุน

ผู้แทนกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเสนอว่า อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยอยู่ในสิบอันดับแรกของโลก ดังนั้น จึงเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนแน่นอน ส่วนของอินโดนีเซียมีจุดอ่อนเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน เรื่อง    โลจิสติกส์ การผลิตเพื่อการส่งออกของไทยยังมีอนาคตที่ดี

ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ มีความเห็นว่าประเทศไทยยังคงเป็นศูนย์การผลิตอุตสาหกรรมรถยนต์ และเป็นศูนย์กลางในการลงทุนเพื่อผลิตในอาเซียน แม้ว่าชิ้นส่วนประกอบย่อยๆ ต้องไปลงทุนผลิตนอกประเทศไทยเพราะอัตราค่าจ้างแรงงานที่เพิ่มขึ้น แต่สุดท้ายชิ้นส่วนเหล่านั้นก็นำกลับเข้ามาประกอบในไทย ซึ่งไทยยังได้ประโยชน์อยู่มาก เพราะเท่ากับลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอว่าการเข้าสู่ AECจะทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนได้เปรียบมากขึ้น เนื่องจากว่าจะทำให้มีวัตถุดิบที่ถูกลง และจากการที่เรามีอุตสาหกรรมชิ้นส่วนที่ค่อนข้างเข้มแข็ง และมีการผนึกกำลังกันร่วมมือกันในประเทศไทย ทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนเป็นอุตสาหกรรมที่รับประโยชน์มากที่สุด

ด้านการท่องเที่ยว

ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ มองว่า ไทยมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของอาเซียนได้ เพราะมีความร่วมมือในกรอบ ACMECSซึ่งมีACMECS Single Visaทำให้นักท่องเที่ยวจาก 35 ประเทศ สามารถขอ Visa เข้าไทย หรือกัมพูชาแบบครั้งเดียว แต่สามารถจะเดินทางท่องเที่ยวได้ทั้งสองประเทศ ซึ่งสามารถช่วยขยายการท่องเที่ยวในระหว่างภูมิภาคได้เป็นอย่างดี

ผู้แทนสำนักเศรษฐกิจการคลัง  มองว่า ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว โรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร ของไทย มีศักยภาพในการแข่งขันในอาเซียนได้ แต่จะต้องคำนึงถึงด้านอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษี

ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มองว่าตำแหน่งที่ตั้งของไทยเหมาะสำหรับการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอย่างมาก หากได้รับการบริหารจัดการที่ดีจากภาครัฐ จะทำให้บริษัทท่องเที่ยวไทยจัดทัวร์ไปได้รอบอาเซียน โดยใช้ไทยเป็นศูนย์กลาง

ผู้แทนกรมการขนส่งทางบก มองว่า การขนส่งทางบกของไทยที่เชื่อมภาคพื้นทวีป คือไทยกับประเทศอาเซียนส่วนบนเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว การค้าขาย และการแพทย์

ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล ยอมรับว่า ที่ตั้ง และสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ส่งเสริมให้ไทยสามารถเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวได้  แต่สิ่งสำคัญที่ทำให้นักท่องเที่ยวเลือกที่จะมาประเทศไทย คือ เรื่องของการให้บริการ หรือ Hospitality ซึ่งหมายถึง เรื่องการดูแลอย่างเอาใจใส่และมีไมตรีจิต

ด้านรักษาพยาบาลทางการแพทย์

ผู้แทนกรมธนารักษ์ กล่าวว่า กรมธนารักษ์อยู่ระหว่างการจัดทำแผนในการนำที่ราชพัสดุที่มีความเหมาะสม มาให้การสนับสนุนในการจัดทำบ้านพักคนชรา โดยนอกจากจะคำนึงถึงการรองรับคนไทยแล้ว ก็ยังคำนึงถึงการรองรับชาวต่างชาติด้วย เพราะชาวต่างชาติประทับใจในการให้บริการในเรื่องของการรักษาพยาบาลของไทย

ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ไทยได้ประโยชน์จากต่างชาติที่เข้ามารักษาในเมืองไทยและการให้บริการทางการแพทย์ที่ได้ไปเปิดตลาดสาขาในประเทศเพื่อนบ้าน

ผู้แทนจากสำนักเศรษฐกิจการคลัง กล่าวว่าจุดแข็งของประเทศไทย คือ การบริการทางการแพทย์ของเรามีคุณภาพดี บริการดี และราคาไม่แพงไทยมีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลางการรักษาพยาบาลและการแพทย์ในอาเซียนได้  

ด้านการศึกษา

ผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสนอว่าไทยมีศักยภาพที่น่าจะเป็นศูนย์กลางของอาเซียน  ทางด้านโรงเรียนแพทย์และสาขาวิชาด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการเกษตร ป่าไม้ ประมง และ การแปรรูปอาหาร ตลอดจนหลักสูตรที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและโรงแรม

ผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เสนอว่าถ้าเทียบกับบรรดาประเทศCLMV ไทยสามารถที่จะเป็นศูนย์กลางได้ แต่จะต้องพยายามเพิ่มศักยภาพอย่างหนักเพื่อแข่งขัน กับ สิงคโปร์ ส่วนจุดอ่อนของการศึกษาไทย คือ ภาษาอังกฤษ เมื่อเทียบกับสิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ทำให้นักศึกษาที่ต้องการจะเรียนในระบบภาษาอังกฤษ เลือกไปประเทศเหล่านั้นมากกว่าที่จะมาไทย รวมถึง เด็กไทยที่มีความต้องการที่จะเรียนต่อ ก็จะเลือกไปสิงคโปร์เป็นหลัก

ผู้แทนกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มองว่าไทยเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาในอาเซียน

ด้านโทรคมนาคม

ผู้แทนบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าได้มีการเตรียมยุทธศาสตร์เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน และได้มีการจัดทำโครงการระบบเคเบิ้ลใต้น้ำระหว่างประเทศเพื่อรองรับการให้บริการ บรอดแบรนด์อินเตอร์เน็ต ระหว่างประเทศ ที่มีอัตราการเติบโตสูงขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นคงเรื่องการเชื่อมต่อข้อมูลข่าวสาร และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้าน ICT ของประเทศไทย และเป็นการเชื่อมต่อกับกลุ่มประเทศสมาชิกในอาเซียน 

ผู้แทนบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทมีอยู่ 2 module คือ module e-orderกับ Testability moduleซึ่งสามารถช่วยให้ไทยเป็นเป็น Hub ใน e-commerce ได้ในอนาคต

ด้านภาคการเงิน

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย เสนอว่าการที่ไทยจะเป็นศูนย์กลางได้ ต้องรอให้การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศของไทยเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่ง และต้องมีการพัฒนาการบริการทางการเงินของสถาบันทางการเงินของไทยให้มากขึ้น

ผู้แทนกระทรวงการคลัง เสนอว่าไทยต้องสนับสนุนสถาบันการเงินที่มีศักยภาพให้ไปเปิดธุรกิจเชิงรุกในประเทศ CLMV

ด้านโลจิสติกส์

ผู้แทนกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่าเรื่องเส้นทาง เรื่องการก่อสร้างถนน ทางรถไฟ เพื่อจะเชื่อมเป็นโครงสร้างพื้นฐานให้ไม่มีจุดที่ขาดการเชื่อมต่อ (missing link)ให้ได้มาตรฐานที่เทียบกับประเทศเพื่อนบ้านได้ ไทยมีความพร้อมแต่การจัดทำความตกลงเป็นอนุสัญญาหรือบันทึกความเข้าใจในส่วนที่เกี่ยวกับรายละเอียดยังเร่งเจรจากันอยู่ นอกจากนี้ยังต้องรอความพร้อมของประเทศ CLMV

ผู้แทนบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดเสนอว่าต้องพัฒนาระบบ IT และต้องพัฒนาระบบศุลกากร ว่าจะทำอย่างไรให้มีช่องทางด่วนพิเศษ ให้ลูกค้าสามารถนำของเข้าออกได้รวดเร็ว ในกรณีที่เป็นสินค้าที่มีการพิจารณาภาษีเป็นเวลานาน จะทำอย่างไรให้ลดขั้นตอนเหล่านี้ เพื่อให้สามารถแข่งกับบริษัทเอกชนได้ โดยเฉพาะ เอกชนที่เป็นบรรษัทข้ามชาติ

ผู้แทนบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เสนอว่า ควรพัฒนาขยายสนามบินให้รองรับการจราจรและขนส่งทางอากาศที่มีมากขึ้น เพราะอันที่จริง ตามสภาพภูมิประเทศแล้วไทยเป็นได้ แต่การจะพัฒนายังมีปัญหา เนื่องจากว่า     การท่าอากาศยานก็ดี การบินไทยก็ดี เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างต้องผ่านขั้นตอนกระบวนการที่ยาวนานมาก

อ่านหนังสือสรุปการประชุม ที่นี่

ภาพบรรยากาศ

 


จำนวนผู้เยี่ยมชม
645829

Online (15 minutes ago) : 24

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555