02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

การประชุมเชิงวิชาการ หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 6: ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน” วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น. โรงแรมรอยัล ปริ้นเซส หลานหลวง

ผู้เข้าร่วมประชุม:ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน สถาบันการศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ จำนวนประมาณ 80 คน

สรุปผลการประชุม: ช่วงเช้าเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community หรือ ASCC) ของหน่วยงานต่างๆ ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการประชุมระดมสมอง โดยที่ประชุมร่วมกันระดมสมองว่า ประเทศไทยควรจะมีบทบาทอย่างไรใน ASCCและจะมีบทบาทนำเรื่องใดได้บ้างใน ASCC   สามารถเป็นศูนย์กลาง (hub)       ของ ASCC ในด้านใดบ้าง 

ในช่วงเช้า ผู้แทนของหน่วยงานต่างๆ ได้เล่าถึงความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อม            สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของหน่วยงาน ดังนี้

กองอาเซียน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ดำเนินโครงการต่างๆ ในเรื่องการพัฒนาสังคมลงสู่เป้าหมาย ทั้งผู้ด้อยโอกาส เด็ก ผู้พิการ และผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเน้นการผลักดันโครงการที่เกี่ยวข้องกับ “ทศวรรษอาเซียนกับผู้พิการ” หรือ ASEAN Decade with Disabilities นอกจากนี้ยังมีการผลักดันปฏิญญาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเสาสังคมและวัฒนธรรมที่ออกมา 3 ฉบับ คือ ปฏิญญาว่าด้วยเรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็งและมาตรการการคุ้มครองทางสังคม ปฏิญญาบันดาเสรีเบกาวันว่าด้วยเรื่องเยาวชน และปฏิญญาว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีการพัฒนาด้านการบริหารงานแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานใน 2 มิติ คือ ในฐานะประเทศผู้รับและประเทศผู้ส่ง  สำหรับในประเทศผู้รับ กรมการจัดหางานดูแลในด้านของกลุ่มช่างฝีมือที่ชำนาญและช่างฝีมือที่ไม่มีฝีมือ มีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว การส่งเสริมการพิสูจน์สัญชาติ รวมทั้งการนำแรงงานต่างด้าวรายใหม่เข้ามาอยู่ในประเทศ สำหรับในมิติประเทศผู้ส่ง ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการข้อมูลคนหางาน ด้านระหว่างประเทศเราจะใช้ความร่วมมือกัน เช่น การทำ MOU กับประเทศผู้ค้าหรือการช่วยเหลือกันทางด้านระหว่างประเทศ

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานได้จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการทำคู่มือการวิเคราะห์ตลาดแรงงานของอาเซียน ได้จัดทำข้อมูลตลาดแรงงานและเตรียมข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ มีการจัดทำร่างมาตรฐานว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานย้ายถิ่น จัดเวทีเสวนาเรื่องแรงงานย้ายถิ่นที่ประเทศสมาชิกได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับในทางปฏิบัติที่ดี ได้จัดทำข้อมูลสถิติระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน นอกจากนั้นยังได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกฎหมายในเรื่องแรงงานย้ายถิ่นระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนแก่สถานศึกษา รวมทั้งบูรณาการหลักสูตรอาเซียนเข้ากับหลักสูตรวิชาต่างๆ ทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชา นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาทักษะที่จำเป็นให้แก่เด็กและเยาวชนในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของฝ่ายวัฒนธรรมของอาเซียน และเป็นหน่วยงานประสานงานที่ดูแลการออกแนวทางนโยบายร่วมกันกับกรมต่างๆ โดยมีความรับผิดชอบในหัวข้อของการสร้างอัตลักษณ์ ได้เร่งให้ข้อมูลและสื่อความรู้ต่างๆ ในเรื่องวัฒนธรรม ศิลปะ ให้เข้าใจ เพื่อให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดีและมีความเข้าใจที่ดีต่ออาเซียน

สำนักงานพิพิธภัณฑ์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดทำรายละเอียดโครงการในแง่วิชาการ ในเรื่องการปกป้องคุ้มครอง และดำเนินการเรื่องNSW (Nation Single Window)

สำนักงานโบราณคดี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมได้ประชุมหารือร่วมกับประเทศอาเซียน เน้นภารกิจในด้านการอนุรักษ์ และ ด้านวิชาการ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมได้สร้างความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับอาเซียนเพื่อสร้างความเข้าใจอันดี  โดยมีโครงการจัดทำมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมร่วมของอาเซียน ได้พยายามสร้างความร่วมมือของอาเซียนและเผยแพร่ในส่วนที่เป็นอัตลักษณ์ของอาเซียนสอดแทรกเข้าไปให้กับประชาชนและเยาวชนให้ทราบ และจัดทำออกมาเป็นสื่อสารคดีต่างๆ

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและอัตลักษณ์อาเซียน และการพัฒนาบุคลกรและระบบการบริหารจัดการ มีโครงการเสริมสร้างทักษะผู้นำชุมชนรุ่นใหม่พร้อมเข้าสู่พลเมืองอาเซียน และเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินภารกิจพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนของอาเซียน ได้เชิญประเทศสมาชิกอาเซียนมาเข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเน้นเกี่ยวกับเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ประเทศสมาชิกอาเซียนได้รับทราบ

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยได้มีการจัดสัมมนาเชิงวิชาการ คือ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. ที่มีพื้นที่ติดกับแนวชายแดน ได้มีการจัดอบรมภาษาอังกฤษให้บุคคลากรของกรมฯ และยังมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบโปสเตอร์เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ที่ อปท. ไปยัง อปท. จำนวน 17,851 แห่ง นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรพัฒนาผู้นำ อปท. สู่ยุคท้องถิ่นทันสมัย การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ และมีการอบรมในเรื่องของผลิตภัณฑ์ OTOP

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีการจัดตั้งศูนย์อาเซียน และได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมของบุคลากรและนักศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาภาษาอังกฤษ และมีการจัด ASEAN Campพานักศึกษาออกไปค่ายและมีการลงลึกในหัวข้อและบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับ 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน มีการจัดนิทรรศการ “สัปดาห์อาเซียน” มีการทำความตกลง (MOU) และมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

มหาวิยาลัยธุรกิจบัณฑิตได้ทำ MOU กับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในอาเซียน เพื่อร่วมทำวิจัย แลกเปลี่ยนนักศึกษา และแลกเปลี่ยนการศึกษาดูงาน และอยู่ในขั้นตอนการกำลังรวบรวมนักวิชาการเพื่อตั้งศูนย์อาเซียนอย่างเป็นทางการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้บุคคลากรครูของโรงเรียนระดับประถมและมัธยมเพื่อช่วยในการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนไทยและคนไทยในการเข้าสู่อาเซียน นอกจากนี้ ยังมีมีโครงการวิจัย และมีการบริการวิชาการ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เรื่องการจัดเตรียมเด็กไทยเข้าสู่อาเซียน

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีการตั้งศูนย์ AEC และดำเนินกิจกรรมไปมากพอสมควร ในการให้ความรู้ทางด้านวิชาการและสนับสนุนทางด้านสภาหอการค้าไทย และมีศูนย์ภาษาซึ่งมีการเปิดสอนภาษาอาเซียน

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงกำลังเตรียมการเปิดสอนภาษาอาเซียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีการสอดแทรกเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับอาเซียนในการเรียนการสอน และมีโครงการพัฒนาบุคลากร มีการจัดทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ทำ MOU กับมหาวิทยาลัยจาก 8 ประเทศ ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านวัฒนธรรม ได้ส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนจำนวน 200 กว่าคน ในทุกๆ ปี ได้บรรจุวิชาบังคับ ประกอบด้วย ภาษาพม่า ภาษาเวียดนาม ภาษาจีน ภาษาลาว ภาษากัมพูชา เป็นภาษาเบื้องต้น 5 ภาษา และได้เชิญวิทยากรเจ้าของภาษาจากประเทศนั้นในอาเซียนเข้ามาให้ความรู้แก่นักศึกษา ซึ่งต้องเรียนภาษาเพื่อนบ้านอย่างน้อย 1 ภาษา นอกจากนี้ ยังได้ทำ MOU กับมหาวิทยาลัยของประเทศสมาชิกอาเซียน จำนวน 15 มหาวิทยาลัย เพื่อแลกทางประสบการณ์และทางวิชาการ

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีการจัดทำ MOU กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในประเทศอาเซียน มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัย แลกเปลี่ยนบุคลากร แลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกัน มีการสอนวิชาอาเซียนศึกษาซึ่งเป็นวิชาที่ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศอาเซียน มีหลักสูตร International Affairsเน้นผลิตบุคลากรที่มีความสามารถในด้านการระหว่างประเทศป้อนเข้าสู่หน่วยงานที่หลากหลายทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำโครงการการเตรียมความพร้อมทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 โดยให้คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ศึกษา ในขณะเดียวกัน ได้มีการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาให้กับครูและบุคลากรที่สนใจภายใต้โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา หรือEco school และ โครงการจิตอาสา  ในส่วนของการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาและการมีส่วนร่วมของประชาชน ทางกรมฯ ได้ส่งเยาวชนในเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนในระดับอาเซียนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้จัดโครงการเวทีเยาวชนอาเซียนว่าด้วยการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน หรือ ASEAN Youth Forum on Sustainable Consumption and Production ในส่วนของเรื่องการสร้างความตระหนักและจิตสำนึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีโครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกป้องกันและลดการเผาในที่โล่ง เพื่อลดปัญหาเรื่องหมองควัน และได้มีการจัดทำความร่วมมือระหว่างประเทศในอาเซียนในเรื่องนี้ด้วย นอกจากนี้ กรมได้ร่วมมือในการดำเนินการโครงการเมืองต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมและเมืองที่ยังยืนในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Sustainable City Model)

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติมีการจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อรองรับผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และยังได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าภายในกรม และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในเรื่องของการตรวจและวิเคราะห์คุณภาสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมด้าน น้ำ อากาศ และ ขยะ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีการจัดตั้งกองอาเซียนและกิจการต่างประเทศ เพื่อศึกษาพันธกรณีต่างๆ ที่ไทยต้องปฏิบัติตามในกรอบของอาเซียนซึ่งมี 3 เสา และต้องศึกษากฎหมายภายในว่าต้องมีการเตรียมการอย่างไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหมายเพิ่มเติม การแก้ไขกฎหมาย การปรับปรุงกฎหมาย นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการจัดจ้างการรวบรวมข้อมูลกฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับการเผยแพร่ในเว็บไซต์

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยมีโครงการพัฒนาชุมชนในประเทศเพื่อนบ้าน ปัจจุบัน ได้รับงบประมาณมาจากกระทรวงการต่างประเทศ  เพื่อนำองค์ความรู้ของไทยในเรื่องการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบไปเผยแพร่ นอกจากนี้ ยังมีโครงการพัฒนาสินค้า OTOP และมีภารกิจดูแลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตขนาดเล็ก ซึ่งมีประเทศต่างๆเข้ามาศึกษาดูงานหลายประเทศ

ในส่วนของการประชุมระดมสมอง โดยที่ประชุมร่วมกันระดมสมองว่า ประเทศไทยควรจะมีบทบาทอย่างไรใน ASCCและจะมีบทบาทนำเรื่องใดได้บ้างใน ASCC   สามารถเป็นศูนย์กลาง ของ ASCC ในด้านใดบ้าง สรุปได้ดังนี้

ด้านการคุ้มครองและสวัสดิการสังคม

ผู้แทนกองอาเซียน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่า ได้ผลักดันในเวทีประชุมหารือเชิงปฏิบัติการร่วม ที่มีผู้แทนของกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนของกระทรวงแรงงาน ผู้แทนของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้แทนของกระทรวงสาธารณสุข ไปประชุมร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ผลักดันกฎหมายคุ้มครองทางสังคม หรือ Social Protection Law จนนำไปสู่ทำปฏิญญาเสริมสร้างความเข้มแข็งมาตรการการคุ้มครองทางสังคม โดยไทยเป็นแกนนำ นอกจากนี้ เรื่องสิทธิและบทบาทสตรี สิทธิเด็ก และสิทธิคนพิการ ไทยมีบทบาทโดดเด่นมากในเวทีอาเซียน

ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเสนอว่า ในเรื่องของวัฒนธรรมที่เป็นส่วนของSoft Diplomacy มีความอ่อนไหว เพราะฉะนั้น ในเวทีของวัฒนธรรม พยายามอย่างยิ่งที่จะไม่มีบทบาทนำ และการใช้คำว่าเราจะเป็นศูนย์กลาง หรือ Hub ควรหลีกเลี่ยง เพราะมันจะต้องเป็นการเสนอและเห็นชอบร่วมกันว่าทำได้และทุกประเทศมีสิ่งนั้นร่วมกัน เหมือนกัน หรือแม้ว่าจะแตกต่างกัน เราก็จะพยายามแสวงหาว่า เราแตกต่างกันอย่างไร และจะปรับกันอย่างไร ให้สามารถร่วมมือกันได้

ด้านการศึกษา

ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ เสนอว่า ไม่ฟันธงว่าไทยสามารถเป็นผู้นำ แต่สิ่งที่ไทยได้เปรียบในการดำเนินการด้านการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน คือ การเป็นศูนย์กลางการศึกษาของประเทศเพื่อนบ้าน มีการพัฒนาระบบถ่ายโอนหน่วยกิต เพื่อส่งเสริมการเคลื่อนย้ายนักเรียนและนักศึกษาในภูมิภาคโดยสถาบันการศึกษาต้องมีการพัฒนาตัวเองเช่นกัน ด้วยการเปิดหลักสูตรนานาชาติ การพัฒนาบุคลากรภายใน เพื่อรองรับการเจริญเติบโต เพราะฉะนั้น จะต้องเป็นการร่วมมือกันของ 2 ส่วน คือ ทั้งระดับนโยบายของรัฐและระดับสถาบันการศึกษาอย่างไรก็ดี ในส่วนของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน    (ASEAN Universities Networkหรือ AUN) มีหลายโครงการได้เกิดขึ้นโดยการผลักดันของไทย เช่น การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทำการถ่ายโอนหน่วยกิต โครงการแลกเปลี่ยน

ผู้แทนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่าเรื่องอาเซียนศึกษาเป็นเรื่องที่ไทยไปไกลกว่าประเทศอื่น เพราะแต่เดิมการศึกษาเรื่องนี้ไม่มีประเทศใดสนใจ การศึกษาเรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ไม่มี อย่างมากที่สุดก็มีเอเชียศึกษาซึ่งเป็นกรอบใหญ่

ด้านการส่งเสริมการจ้างงานที่เหมาะสม

ผู้แทนกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ไม่สามารถเรียกได้ว่าไทยเป็นศูนย์กลาง เพราะไม่ได้ทำงานฝ่ายเดียว แต่ยึดตามหลักการขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ คือ International Labour Organization หรือ ILOซึ่งไทยได้ให้สัตยาบันไว้ การทำงานจึงต้องสอดคล้องกับอนุสัญญาที่เราให้สัตยาบันไว้ เพราะในการเคลื่อนย้ายแรงงาน ในกรอบ AEC โดยหลักการ จะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานเฉพาะงานฝีมือเสรี แต่ในทางปฏิบัติก็มีการเคลื่อนย้ายในทุกระดับ เมื่อมีการเคลื่อนย้ายการทำงานจากที่ใดที่หนึ่ง อีกประเทศต้องให้ความคุ้มครอง ให้คนในอาเซียนได้ทำงานที่เหมาะสมอย่างเท่าเทียมกัน

ด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผู้แทนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่า ผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาในปัจจุบัน คือ บรูไน ซึ่งเป็นประธานของคณะทำงานสิ่งแวดล้อมศึกษา ส่วนผู้นำในประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ คือ อินโดนีเซีย

ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่า ส่วนใหญ่ทางกรมควบคุมมลพิษเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องมลพิษข้ามแดนโดยรวม แต่ถ้าจะให้ระบุไปถึงการผลักดันนโยบาย ตอบได้ว่ายังไม่มีกรณีที่ชัดเจน แต่ให้ความร่วมมือกับอินโดนีเซีย ส่วนการเจรจาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ คือ United Nations Framework Convention on Climate Change หรือUNFCCC ทางกลุ่มประเทศอาเซียนไม่ได้อยู่ในกลุ่มต่อท้ายอนุสัญญาหรือ Annex 1 ที่จะต้องรับผิดชอบในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ด้านการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน

ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ไม่อาจมองไทยเป็นผู้นำได้ เพราะงานวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ต้องร่วมมือกัน ทั้งนี้นโยบายหลักคือ การสร้างตระหนักรู้ในเรื่องอัตลักษณ์อาเซียน และความเป็นประชาคม การที่เราจะให้คนทั่วไปคือคนไทยเรามีความตระหนักรู้นั้น ในการประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ ต้องทำควบคู่กันไปทั้ง 2 ด้าน คือ เราต้องรู้เขาและรู้เรา เราต้องรู้เราให้ดีก่อนว่าเรามีอะไร เราจะเสนออะไร ประเทศอื่นมีอะไร แล้วเอามาเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างกันได้เน้นให้ความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับอาเซียน ใน 2 โครงการ คือ โครงการสื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียนและ โครงการวิถีวัฒนธรรมอาเซียน อย่างไรก็ดี สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความกระตือรือร้นในการการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม

ผู้แทนกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เสนอว่า ไทยสามารถเป็นศูนย์กลางได้ในด้านการเป็นศูนย์อบรมโบราณคดีใต้น้ำ  ซึ่งศูนย์อบรมโบราณคดีใต้น้ำของไทย เป็นศูนย์ฝึกอบรมระดับเอเชียและแปซิฟิก และองค์การการศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ คือ United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization หรือ UNESCO ได้พิจาณาว่าศูนย์ฝึกอบรมของไทยมีศักยภาพเป็นที่สามารถเป็นศูนย์กลางของเอเชียและแปซิฟิกได้

อ่านหนังสือสรุปการประชุม ที่นี่

ภาพบรรยากาศ

 


จำนวนผู้เยี่ยมชม
645824

Online (15 minutes ago) : 21

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555