02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

การประชุมเชิงวิชาการ ครั้งที่ 7 “ประชาคมอาเซียนหลัง 2015” จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวเปิดการประชุมเชิงวิชาการ หัวข้อ “ประชาคมอาเซียนหลัง 2015” โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน สถาบันการศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ จำนวน 40 คน  เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ และการเตรียมความพร้อมหลังการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2015

 

ภาพบรรยากาศ


จำนวนผู้เยี่ยมชม
630116

Online (15 minutes ago) : 29

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555