02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

เนื่องในโอกาสการครบรอบ 25 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี จัดสัมมนาเรื่อง “25 Years of ASEAN - ROK Relations: Past Achievements and Future Prospects” เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน โฮเต็ล แอนด์ ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

 ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย จัดการสัมมนาในหัวข้อ “25 Years of ASEAN - ROK Relations: Past Achievements and Future Prospects” เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี โดยมี ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวเปิดงานสัมมนา และได้รับเกียรติจาก Mr. JEON Jae Man เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย และนายจักรกฤษณ์ ศรีวลี อธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อในการสัมมนามี 3 เรื่องหลักๆ คือ ความสัมพันธ์ทางด้านการเมืองและความมั่นคง ความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมระหว่างอาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งวิทยากรในแต่ละหัวข้อมีทั้งจากประเทศไทย และสาธารณรัฐเกาหลี ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม รับฟังการสัมมนาทั้งจากหน่วยงานราชการ สถานทูตและผู้สนใจทั่วไปกว่า 150 คน

ภาพบรรยากาศ

 


จำนวนผู้เยี่ยมชม
630876

Online (15 minutes ago) : 10

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555