02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

การประชุม The 1st Annual Conference of the Network of ASEAN Studies จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร 

โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม (Welcoming Remarks) และนางสาวอุศณา พีรานนท์ ผู้อำนวยการกองการเมืองและความมั่นคง กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้กล่าวเปิดงาน (Opening Remarks) ในพิธีเปิดการประชุม

การประชุมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นนักวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้งสิ้น 29 ท่าน จาก 21 หน่วยงานใน 8 ประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่

1.    The Institute of Asian Studies University Brunei Darussalam ประเทศบรูไน

2.    Cambodia Institute of Strategic Studies International Relations Institute ประเทศกัมพูชา

3.     The Royal Academy of Cambodia ประเทศกัมพูชา

4.    ASEAN Studies Center, Universitas of Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย

5.    Institute of ASEAN Studies and Global Affairs (INSPAG) ประเทศมาเลเซีย

6.    Universiti Teknologi MARA (UiTM)ประเทศมาเลเซีย

7.    Centre for ASEAN Regionalism or Humanities Research Cluster, University of Malaya  ประเทศมาเลเซีย

8.    Department of Political Science, University of the Philippinesประเทศฟิลิปปินส์

9.     International Studies Department, De La Salle University ประเทศฟิลิปปินส์

10. Institute for Strategic and Development Studies,  University of the Philippines-Diliman   ประเทศฟิลิปปินส์

11.ASEAN Studies Centre,  Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS)ประเทศสิงคโปร์

12.Institute of Defence and Strategic Studies, S. Rajaratnam School of International Studies Nanyang Technological Universityจากประเทศสิงคโปร์

13.Institute for Southeast Asian Studies, Vietnam Academy of Social Sciences (VASS)ประเทศเวียดนาม

14.Center for Vietnamese and Southeast  Asian Studies, Vietnam National University, Ho Chi Minh Cityประเทศเวียดนาม

15.สถาบันสันติศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

16.ศูนย์อาเซียนศึกษา จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

17. ศูนย์ศึกษาอนุภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

18.ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

19.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

20.ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ

21.ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

ในการประชุมดังกล่าว ผู้เข้าร่วมได้มีการประชุมระดมสมองเพื่อร่าง Network of ASEAN Studies (NAS) Charter และกิจกรรมอื่นๆที่เครือข่าย NAS ที่จะดำเนินงานร่วมกัน เช่น การจัดทำ website ของเครือข่าย การจัดทำวารสารและสิ่งพิมพ์อื่นๆ การจัดงานประชุมนานาชาติ เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูล งานวิจัย บทความ ของนักวิชาการในเครือข่ายให้แพร่หลายในวงการวิชาการและแก่ผู้ที่สนใจเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนที่จะรวมตัวกันในเดือนธันวาคม ปี 2558 นี้

โดยที่ประชุมมีมติว่าจะมีการจัดประชุมเครือข่ายขึ้นทุกปี โดยประเทศสมาชิกจะผลัดกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ในปี 2559 สถาบัน Institute of Defence and Strategic Studies, S. Rajaratnam School of International  Studies Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์  จะเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม

 

ภาพบรรยากาศ


จำนวนผู้เยี่ยมชม
630162

Online (15 minutes ago) : 23

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555