02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

โครงการสัมมนาเครือข่ายอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หัวข้อ “ประชาคมอาเซียน :  2016 - 2025”
ระหว่างวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท หัวหิน – ชะอำ

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการสัมมนาให้กับคณะกรรมการเครือข่ายอาเซียนศึกษา มธ.    ในหัวข้อ “ประคมอาเซียน: 2016 – 2025” ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท หัวหิน – ชะอำ จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2559  ที่ผ่านมา สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้  เป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  ให้กับคณะกรรมการเครือข่ายอาเซียนศึกษา มธ. นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และรวมไปถึงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตต่อไป 

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มธ. เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา และได้รับเกียรติจากคุณคมกฤช จองบุญวัฒนา นักการทูตชำนาญการ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศมาเป็นผู้บรรยาย เรื่อง “ประชาคมอาเซียน: 2016 – 2025”  ซึ่งประชาคมอาเซียนได้มีการรวมตัวกันในปลายปี 2558 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา อาเซียนได้มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องและยังต้องพัฒนาต่อไป   โดยในปัจจุบันมีการกำหนดวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 และแผนงานประชาคมอาเซียน 2016-2025 ว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า อาเซียนจะเป็นอย่างไร โดยสรุปวิสัยทัศน์สั้นๆ แต่ละแผนงาน ได้ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ของแผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 2025 จะมีความเป็นหนึ่ง ครอบคลุมแข็งแกร่ง ประชาชนอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ปรองดองและมั่นคง โอบรับค่านิยมเรื่องขันติธรรมและทางสายกลาง รวมทั้งยึดมั่นในหลักการขั้นพื้นฐานของอาเซียน ค่านิยมและบรรทัดฐานที่มีร่วมกัน
 
วิสัยทัศน์ของแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 มีความเป็นเอกภาพ  มีความสามารถในการแข่งขัน มีพลวัต และมีความหลากหลาย รวมทั้งมีความเชื่อมโยงและความร่วมมือจากแต่ละภาคส่วนที่เพิ่มขึ้น และเป็นประชาคมที่มีความแข็งแกร่ง ทุกคนมีส่วนร่วม มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจโลก
 
วิสัยทัศน์ของแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 2025 จะเป็นประชาคมที่มีปฏิสัมพันธ์กับประชาชน และประชาชนได้รับประโยชน์ รวมทั้งทุกคนมีส่วนร่วม มีความยั่งยืน แข็งแกร่งและมีพลวัต
คุณคมกฤช กล่าวว่า โดยรวมแล้ววิสัยทัศน์ที่สำคัญนั้น เน้นที่ ประชาชนเป็นศูนย์กลาง และการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
ในวันที่สองของการสัมมนาเป็นการสรุปเกี่ยวกับ “ประคมอาเซียน: 2016 – 2025” และการประชุมระดมสมองของคณะกรรมการเครือข่ายอาเซียนศึกษา และผู้แทนจากหน่วยงานและคณะต่าง ๆ  ถึงแนวทางการพัฒนาเครือข่ายอาเซียนศึกษา มธ. ในอนาคต โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษาเป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยมองถึงสิ่งที่จะเกิดในอาเซียนอีก 10 ปี ข้างหน้า และในที่ประชุมตกลงกันเบื้องต้นที่สำคัญคือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารภายในเครือข่าย ผ่านช่องทาง เว็บไซต์ศูนย์อาเซียนศึกษา และทางสื่อโซเชี่ยลมีเดียอื่น ๆ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางด้านข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน ภายในมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 
 
รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี  ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  กล่าวเปิดงาน

คำกล่าวเปิดงาน   

 


จำนวนผู้เยี่ยมชม
630191

Online (15 minutes ago) : 24

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555