02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทย จัดงานเสวนา  เรื่อง “ การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา2016 : ผลกระทบต่อไทย ผลกระทบต่ออาเซียน ” เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา     ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 โดยได้รับเกียรติจาก Min Suh Son, Political Officer, Political Section, U.S. Embassy, Bangkok กล่าวปาฐกถาในหัวข้อดังกล่าว วิทยากรในการเสวนา รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายกสมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทย รองศาสตราจารย์         ดร.ชัยชนะ อิงคะวัต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และอุปนายกสมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชา จินตกานนท์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)และ กรรมการ สมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทย อาจารย์อัญชลี    เอกภักดีวัฒนกุล คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และเลขาธิการ สมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินรายการในหัวข้องานเสวนาดังกล่าว

 


จำนวนผู้เยี่ยมชม
630838

Online (15 minutes ago) : 21

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555