02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมอวานี่ กรุงเทพ ริเวอร์ไซต์กิจกรรมงาน TU-ASEAN Forum ครั้งที่ 13 ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากท่านหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

 ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดเตรียมหัวข้อปาฐกถาและการเสวนาซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อผู้เข้าร่วมงานเป็นในหลายประเด็น ได้แก่การแสดงปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ประเทศไทย 4.0 และอาเซียน 4.0” โดย ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การเสวนา ในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาการวิจัยและการพัฒนาบุคลากรเพื่อความสำเร็จของประเทศไทยในอาเซียน 4.0 ” โดยวิทยารับเชิญได้แก่  ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และคุณสุทธิลักษณ์  เอื้อจิตถาวร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน การเสวนา ในหัวข้อ “บทบาทของสถาบันการศึกษา และศูนย์อาเซียนศึกษา กับการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียน 4.0” โดยวิทยารับเชิญได้แก่                         ดร.สุทัศน์ เศรษฐบุญสร้าง อดีตรอง-เลขาธิการอาเซียน พลโทสุรสิทธิ์ ถนัดทางรองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และ ดร.สมชาย  ภคภาสน์วิวัตน์ นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐกิจและการเมือง

          ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความคาดหวังให้ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาได้รับสาระความรู้และแนวทางอันเป็นประโยชน์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร และหน่วยงานในอนาคตต่อไป


จำนวนผู้เยี่ยมชม
630820

Online (15 minutes ago) : 3

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555