02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) โดยศูนย์อาเซียนศึกษา จัดงานเสวนา “โค้งสุดท้ายสู่ทำเนียบขาว: ผลกระทบต่ออาเซียนและไทย” เพื่อเตรียมรับมือความเปลี่ยนแปลงระดับมหาอำนาจ เมื่อเข้าสู่ยุคของประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาคนที่ 45 ผ่านมุมมองและการวิเคราะห์จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงระดับมหาอำนาจ ศูนย์อาเซียนศึกษา มธ. จึงได้จัดงานเสวนา “โค้งสุดท้ายสู่ทำเนียบขาว: ผลกระทบต่ออาเซียนและไทย”ขึ้นเพื่อร่วมวิเคราะห์ความเคลื่อนไหว ผ่านมุมมองนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ มุ่งการดี อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลพงศ์ พูนประสิทธิ์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ดร.อมรเทพ จาวะลา ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักวิจัย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ธโสธร ตู้ทองคำ  อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชงานเสวนาการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 2016 ภายใต้หัวข้อ “โค้งสุดท้ายสู่ทำเนียบขาว: ผลกระทบต่ออาเซียนและไทย” จัดขึ้นเมื่อ วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559  ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร ชั้น 3 ตึกอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


จำนวนผู้เยี่ยมชม
630200

Online (15 minutes ago) : 27

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555