02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

การดำเนินการตามแผนงานเพื่อการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการดำเนินการต่อไปในด้านเศรษฐกิจของอาเซียนภายหลังปี 2558 ขณะนี้ ในด้านเศรษฐกิจได้มีการจัดทำแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2025 (AEC Blueprint) ซึ่งเป็นเอกสารที่ชี้ทิศทางการวมตัวด้านเศรษฐกิจของอาเซียนในระยะ 10 ปี

โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของมาตรการการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในปัจจุบัน และแนวทางการรับมือต่อประเด็นความท้าทายใหม่ ๆ ที่อาเซียนอาจต้องเผชิญในอนาคต อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยแผนงานดังกล่าวมีองค์ประกอบหลัก 5 ด้าน ได้แก่

อ่านเพิ่มเติม...

 

 TU-ASEAN FORUM 11 “โอกาสของธุรกิจไทยใน AEC: ความฝันหรือความเป็นจริง ? วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์  2559  เวลา 08.30 – 16.15 น. ณ มิราเคิล แกรนด์ 

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์อาเซียนศึกษา มธ. ได้จัดการเสวนา ในหัวข้อ “TPP VS. ASEAN : จุดยืนไทย จุดยืนอาเซียน” ขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558 ณ ห้อง True Lab หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

อ่านเพิ่มเติม...

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการประชุมหารือเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 และแผนงานประชาคมอาเซียน (ค.ศ. 2016-2025) 

อ่านเพิ่มเติม...

 TU-ASEAN Forum ครั้งที่ 10 หัวข้อ “อาเซียน ไทย และ มหาอำนาจในยุคแห่งการปฏิรูป” วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.15 น. ณ โรงแรมแกรนด เมอรเคียว กรุงเทพ ฟอรจูน

อ่านเพิ่มเติม...

TU-ASEAN Forum ส่วนภูมิภาค เรื่อง “ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม...
จำนวนผู้เยี่ยมชม
630878

Online (15 minutes ago) : 12

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555