02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมอวานี่ กรุงเทพ ริเวอร์ไซต์กิจกรรมงาน TU-ASEAN Forum ครั้งที่ 13 ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากท่านหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทย จัดงานเสวนา  เรื่อง “ การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา2016 : ผลกระทบต่อไทย ผลกระทบต่ออาเซียน ” เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา     ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

อ่านเพิ่มเติม...

·                    งาน TU-ASEAN DAY 2016จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม วรรณไวยทยากร ชั้น 1 ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 วันก่อตั้ง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ "สมาคมอาเซียน" (Association of Southeast Asian Nations - ASEAN) โดยมีสมาชิกเริ่มต้น 5 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และ สิงคโปร์ ได้ร่วมกันลงนามใน "คำประกาศอาเซียน" (ASEAN Declaration) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อยกระดับการครองชีพและฐานะทางเศรษฐกิจ และความเจริญในทางเทคนิค วิชาการร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก ต่อมาได้รับประเทศสมาชิกเพิ่มเติมคือ บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และ กัมพูชา รวมเป็น 10 ประเทศ

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

จัดงานสัมมนา หัวข้อ " ไทยเปิดแนวรุก บุก AEC "

อ่านเพิ่มเติม...

การดำเนินการตามแผนงานเพื่อการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการดำเนินการต่อไปในด้านเศรษฐกิจของอาเซียนภายหลังปี 2558 ขณะนี้ ในด้านเศรษฐกิจได้มีการจัดทำแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2025 (AEC Blueprint) ซึ่งเป็นเอกสารที่ชี้ทิศทางการวมตัวด้านเศรษฐกิจของอาเซียนในระยะ 10 ปี

โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของมาตรการการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในปัจจุบัน และแนวทางการรับมือต่อประเด็นความท้าทายใหม่ ๆ ที่อาเซียนอาจต้องเผชิญในอนาคต อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยแผนงานดังกล่าวมีองค์ประกอบหลัก 5 ด้าน ได้แก่

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสัมมนาเครือข่ายอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หัวข้อ “ประชาคมอาเซียน :  2016 - 2025”
ระหว่างวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท หัวหิน – ชะอำ

อ่านเพิ่มเติม...
จำนวนผู้เยี่ยมชม
630135

Online (15 minutes ago) : 47

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555