02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนซึกษา กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" โครงการฝึกอบรมนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ โดยแบ่งหัวข้อการบรรยายดังนี้
เรื่อง “ความเป็นมาและทิศทางการขับเคลื่อน AEC 2015 ” โดย คุณวิทัต วัชโรบล ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
เรื่อง “การเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจเพื่อเข้าสู่ AEC 2015” โดย ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เรื่อง “ ขยายโอกาสส่งออกสินค้าไทยด้วยสิทธิประโยชน์จาก AEC” โดย คุณสุภาวดี ไชยานุกูลกิตติ ผู้อำนวยการกองสิทธิประโยชน์ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
เรื่อง “ การเชื่อมโยงการค้าและระบบโลจิสติกส์” โดย ผศ.ดร.สถาพร โอภาสานนท์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ภาพบรรยากาศ

 

 


จำนวนผู้เยี่ยมชม
630179

Online (15 minutes ago) : 26

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555