02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

โครงการฝึกอบรม การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน4.0  ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 -16.30 น. โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยศูนย์อาเซียนศึกษา ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฝึกอบรมหลักสูตร  จัดทัพธุรกิจ SMEs พิชิตอาเซียน ให้แก่ผุ้ประกอบการ SMEs  

อ่านเพิ่มเติม...

จบไปแล้วสำหรับการฝึกอบรมในโครงการ  “จัดทัพธุรกิจ SMEs พิชิตอาเซียน” ในโครงการพัฒนาบุคลากรด้านประชาคมอาเซียน จัดขึ้นในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00น. ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ มีรูปแบบการค้าธุรกิจ ในประชาคมอาเซียนประเด็นต่างๆ ไปต่อยอดความสามารถในการแข่งขันในระดับอาเซียน

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านอาเซียนแก่บุคลากร  ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ระหว่างวันที่  30พฤศจิกายน – 1ธันวาคม 2558

ณ ห้องบุษบา  ชั้น 5   โรงแรม Asia Airport Hotel

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชน หลักสูตร “เปิดประตูเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2015” รุ่นที่ 1 วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้องมรกต ชั้น 3 โรงแรม ดิเอมเมอรัล กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 2 วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิเอมเมอรัล กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร 3 “การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”ภายใตโครงการ “พัฒนาบุคลากรดานความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน” ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

อ่านเพิ่มเติม...
จำนวนผู้เยี่ยมชม
645771

Online (15 minutes ago) : 26

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555