02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

เป็นการฝึกอบรมเพื่อให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับทราบสถานการณ์ของท้องถิ่นตลอดจนแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับบริการสาธารณะที่มีมาตรฐานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสามารถปรับตัวเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

รศ.ดร.โคริน เฟื่องเกษม กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” การจัดอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมกว่า 70 ท่าน จากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และผู้สนใจทั่วไป โดยหัวข้อในการอบรมมีดังนี้

เรื่อง สถานการณของประเทศไทยโดยรวมภายหลังการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” โดย คุณวิทัต วัชโรบล จากกรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ
เรื่อง “การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” โดย คุณวีระชัย ชมสาคร ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง สวนทองถิ่น
การบรรยายในหัวข้อ “การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเข้าสู่การแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” โดย คุณวรชนาธิป จันทนู ผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
หัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของประชาชนในท้องถิ่นกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” โดย คุณเพชรรัตน์ สินอวย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักปลัดกระทรวงแรงงาน
เรื่อง “การพัฒนาแหล่งรายได้ สำหรับการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์ สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาพบรรยากาศ 

 


จำนวนผู้เยี่ยมชม
630177

Online (15 minutes ago) : 25

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555