02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

            เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน และวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัด "การฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านอาเซียนแก่บุคลากร ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"
            เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ในด้านอาเซียนให้แก่ อาจารย์ และบุคลากรหน่วยงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ทราบถึงการดำเนินแผนงานด้านอาเซียนของหน่วยงานอื่นๆ
โดยในวันแรกเป็นการบรรยายในหัวข้อต่อไปนี้ 
หัวข้อ “ภาพรวมประชาคมอาเซียน” โดย รศ.ดร. จุลชีพ ชินวรรโณ
หัวข้อ “ยุทธศาสตร์ไทยต่อประชาคมอาเซียน” โดย รศ.ดร. ประภัสสร์ เทพชาตรี
และ หัวข้อ “ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” โดย ผศ.ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร 
           ในวันที่สอง คณะผู้เข้ารับการอบรมได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ในภาคบ่ายเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน กทม.
ในการอบรมทั้งสองวันนี้ได้สร้างความรู้ ความเข้าใจและ ความตระหนักถึงการที่ชาวธรรมศาสตร์และชาวอาเซียนทุกคนที่พร้อมจะก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในวันที่ 31 ธันวาคมนี้

 

คุณพร้อมแล้วหรือยัง!!

 

กำหนดการฝึกอบรม   

  
ภาพบรรยากาศ
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
630173

Online (15 minutes ago) : 22

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555