02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

                                                                                           

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านประชาคมอาเซียนหลักสูตรจัดทัพธุรกิจ SMEs พิชิตอาเซียนเมื่อวันที่ 18-19สิงหาคม 2559กำหนดการหลักสูตร 2วัน ประกอบด้วย 1. ทิศทางการขับเคลื่อน AEC 2016การเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันของ SMEs ไทยก้าวไปในอาเซียน โดย รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2. โอกาสทางการค้าใน AEC การเตรียมความพร้อมธุรกิจเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) 3. การลดความเสี่ยง เชื่อมช่องทางการเงิน การลงทุนในต่างประเทศ โดย นายภิวัฒน์ ไชยานุกิจ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ ธนาคารเอสเอ็มอี 4. กลยุทธ์พัฒนาธุรกิจ/วิเคราะห์พฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย CLMV การเชื่อมโยงการค้าและระบบโลจิสติก โดยนายธนันธน์ อภิวันธนาพร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ต่างประเทศและการตลาด ดร.พสิษฐ์ ธนาโชติอนันต์กุล ที่ปรึกษาด้านการตลาด   5. รุกตลาดเป้าหมายโดยการใช้ดิจิตอลออนไลน์ Digital Marketing Solutions for SMEs โดยนายทวีวงศ์ วงศ์สง่า 6. ถอดรหัสชี้ช่องทางรวยธุรกิจ SMEs ในตลาดอาเซียน โดยดร.ปุญญภณ เทพประสิทธิ์ นายฉมาดล ชมเชิงแพทย์ 7. การสร้าง”แบบจำลองธุรกิจ Business Model”ให้รองรับการเปิดตลาด AEC  โดยนายพอพงษ์ เอียดละออ ผู้เชี่ยวชาญชำนาญพิเศษ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 

ภาพบรรยากาศ

 


จำนวนผู้เยี่ยมชม
645812

Online (15 minutes ago) : 19

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555