02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรที่ 2 “การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ภายใต้โครงการ “พัฒนาบุคลากรด้านความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรที่ 1 "การบริหารงานในบริบทอาเซียนสําหรับผู้บริหารภาครัฐและเอกชน" ภายใต้โครงการ “พัฒนาบุคลากรด้านความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

หลักสูตรที่10: หลักสูตร “การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”
อ่านเพิ่มเติม...

หลักสูตรที่ 8 โครงการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบุคคลทั่วไปด้านการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน

หลักสูตร “การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

อ่านเพิ่มเติม...

หลักสูตรที่ 6: หลักสูตรการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (หลักสูตรระดับสูง)

โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบุคคลทั่วไปด้านการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน หลักสูตร "การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (หลักสูตรระดับสูง)"

อ่านเพิ่มเติม...
จำนวนผู้เยี่ยมชม
630117

Online (15 minutes ago) : 30

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555