02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

หลักสูตรที่ 9: หลักสูตรบทบาทของนักการศึกษาในประชาคมอาเซียน

โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบุคคลทั่วไปด้านการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน

หลักสูตร “บทบาทของนักการศึกษาในประชาคมอาเซียน”

อ่านเพิ่มเติม...

หลักสูตรที่ 1 : หลักสูตรการบริหารงานในบริบทอาเซียนสำหรับผู้บริหารภาครัฐและเอกชน
 
โครงการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และบุคคลทั่วไปด้านการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน หลักสูตร “การบริหารงานในบริบทอาเซียนสำหรับผู้บริหารภาครัฐและเอกชน”
อ่านเพิ่มเติม...

หลักสูตรที่ 4: หลักสูตร “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในบริบทอาเซียนสำหรับผู้ปฏิบัติงาน”
อ่านเพิ่มเติม...

 หลักสูตรที่ 2: หลักสูตร “การจัดการด้านประชาสัมพันธ์ในบริบทอาเซียน”

อ่านเพิ่มเติม...

หลักสูตรที่ 3: หลักสูตร “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในบริบทอาเซียนสำหรับผู้บริหาร”
 
อ่านเพิ่มเติม...
จำนวนผู้เยี่ยมชม
630187

Online (15 minutes ago) : 27

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555