02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร 3 “การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”ภายใตโครงการ “พัฒนาบุคลากรดานความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน” ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรที่ 2 “การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ภายใต้โครงการ “พัฒนาบุคลากรด้านความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรที่ 1 "การบริหารงานในบริบทอาเซียนสําหรับผู้บริหารภาครัฐและเอกชน" ภายใต้โครงการ “พัฒนาบุคลากรด้านความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้กับ สำนักการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ในหัวข้อ ASEAN Connectivity and Beyond
ระหว่างวันที่ 8–10 ตุลาคม 2557
ณ โรงแรม Imperial Golden Triangle Resort จังหวัดเชียงราย

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์ฯ ได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ด้านประชาคมอาเซียนในบริบทพื้นฐานของประชาคมอาเซียนและองค์ความรู้เชิงลึก” ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร : กลุ่มที่ 3 หลักสูตรเครือข่ายประเทศสมาชิกอาเซียน

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์ฯ ได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ด้านประชาคมอาเซียนในบริบทพื้นฐานของประชาคมอาเซียนและองค์ความรู้เชิงลึก” ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร : กลุ่มที่ 2หลักสูตรคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติม...
จำนวนผู้เยี่ยมชม
630166

Online (15 minutes ago) : 25

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555