คลินิกหมอครอบครัวเมืองขอนแก่น Primary Care Cluster Muang Khon Kaen | หมอครอบครัว | เว็บนี้ให้ข่าวสารล่าสุดทุกวัน

คลินิกหมอครอบครัวเมืองขอนแก่น Primary Care Cluster Muang Khon Kaen | เว็บนี้ให้ข่าวสารล่าสุดทุกวัน.

[button color=”primary” size=”small” link=”#” icon=”” target=”false” nofollow=”false”]ชมวิดีโอด้านล่าง[/button]

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับบทความ คลินิกหมอครอบครัวเมืองขอนแก่น Primary Care Cluster Muang Khon Kaen.

คลินิกหมอครอบครัวเมืองขอนแก่น Primary Care Cluster Muang Khon Kaen
คลินิกหมอครอบครัวเมืองขอนแก่น Primary Care Cluster Muang Khon Kaen

สามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่นี่: https://castu.org/general-news

ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ หมอครอบครัว

คลัสเตอร์ปฐมวัย โรงพยาบาลขอนแก่น ปฏิบัติการบริการสาธารณสุขมูลฐาน โรงพยาบาลขอนแก่น คลินิกหมอครอบครัวขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น เป็นพื้นที่ที่มีบริบทแตกต่างกัน มีทั้งชุมชนเมือง กึ่งเมือง และชนบท เขตการปกครองแบ่งออกเป็น 1 เทศบาล 2 เทศบาล เทศบาลตำบล 10 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 6 องค์ ประกอบด้วย 18 ตำบล 282 หมู่บ้าน 95 ชุมชน มีประชากรทั้งหมด 401,371 คน เป็นชายร้อยละ 48.68 ผู้หญิง 51.32% ในบริบทของความเป็นเมืองที่หนาแน่น มีวิถีชีวิตการทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน เมื่อป่วยด้วยโรคทั่วไปหรือต้องการรับบริการด้านสุขภาพ การเข้าถึงบริการที่หลากหลายสามารถเลือกได้จากร้านขายยา คลินิก โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน แต่ การเข้าถึงโรงพยาบาลศูนย์ทำได้ยากเพราะการให้บริการของโรงพยาบาลขนาดใหญ่เน้นการบริการในระดับสูง (ดีเลิศ) เป็นการบริการ บริการเฉพาะทางหรือบริการที่เป็นเลิศ บริการในเชิงลึกโดยใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เป็นบริการที่ซับซ้อนในการวินิจฉัย การรักษา การป้องกัน และการฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่ไม่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์และระยะทางจากที่พัก นอกจากนี้ อำเภอเมืองขอนแก่นยังเป็นศูนย์กลางการศึกษา การแพทย์ เศรษฐกิจสังคม การคมนาคมขนส่ง และอุตสาหกรรมต่างๆ ส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนเมืองในทุกมิติ ในแง่ของมิติทางสังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพ จำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รวมทั้งโรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง มะเร็ง วัณโรค เอชไอวี/เอดส์ และมะเร็งตับ ทำให้จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็น 14.46% ทำให้เข้าถึงบริการได้ยาก และรับบริการเป็นระยะๆ จากสถานการณ์ปัญหา พร้อมแนวความคิดในการขับเคลื่อนงานพัฒนาจังหวัดขอนแก่นให้สงบสุขและน่าอยู่ที่สุดในโลกด้วยการบูรณาการจากหลายภาคส่วนเพื่อสุขภาพของประชาชนห่างไกล โรคและลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในระยะยาว โรงพยาบาลขอนแก่นได้ตระหนักและปรับเปลี่ยนบทบาทการเชื่อมโยงบริการระดับตติยภูมิกับบริการปฐมภูมิ เน้นสนับสนุนเครือข่ายพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิในเครือข่ายให้มีศักยภาพในการให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพใกล้บ้าน ลดความแออัดในโรงพยาบาลเจ้าภาพ โดยแยก OPD นอกโรงพยาบาลและปิดคลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป (OPD Walk-in) สำหรับผู้ป่วยเรื้อรังที่ไม่มีอาการแทรกซ้อน ในส่วนของการจัดการนั้นระบบการจัดสรรงบประมาณ OP,PP ได้มีการปรับเปลี่ยนให้คล่องตัวมากขึ้น บริหารงานโดยคณะกรรมการ การบริหารเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP BOARD) ในด้านการพัฒนาคุณภาพการบริการ สนับสนุนการให้บริการปฐมภูมิให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้เป็นจุดบริการประชาชนแห่งแรก (First Contact) ในระยะแรกระหว่างปี 2554-2558 มีเครือข่ายย่อย 4 แห่ง (NODE) ​​​​ซึ่งเป็นศูนย์การแพทย์ใน 4 มุมเมือง ต่อมาในปีงบประมาณ 2559 กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายในกลุ่ม Primary Care Cluster เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนที่เข้าถึงบริการปฐมภูมิ ซึ่งเป็นสายบริการแรกที่เพิ่มขึ้นและได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพดีขึ้น มีทีมดูแลสุขภาพครอบครัวนำโดยแพทย์ที่ใช้กระบวนการเวชศาสตร์ครอบครัวอย่างต่อเนื่องในทุกครัวเรือนภายใน 5 ปี ประชาชนรู้จักและใช้บริการปรึกษาแพทย์ประจำครอบครัวเป็นบรรทัดแรก อย่างต่อเนื่องและเมื่อเกินความจุ จะมีการอ้างอิงลิงค์สำรองสำหรับทั้งข้อมูลและความต่อเนื่องของการดูแล ดังนั้น เพื่อเป็นการปรับระบบการจัดการของเครือข่ายบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิอย่างยั่งยืนของโรงพยาบาลขอนแก่น จึงได้นำแนวคิดการจัดหมวดหมู่บริการสุขภาพปฐมภูมิ (Primary Care Cluster : PCC) มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาต่อไป โดยมีการดำเนินงานดังนี้ 1. ขยายบริการให้ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่นทั้งหมด บริการสาธารณสุขมูลฐานแบ่งเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้ 1) ศูนย์การแพทย์มิตรภาพ 2) ศูนย์การแพทย์วัดหนองแวงพระอารามหลวง 3) ศูนย์การแพทย์ประชาสโมสร 4) โรงพยาบาลหัวทุ่ง 5) โรงพยาบาลขอนแก่น 2 สาขาวัดสิริธรรมกา วาส (รพ.โคกสี) 6) ป.ป.ช. รพ.ขอนแก่น 1 2. มีคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการทั้ง 6 กลุ่ม เพื่อรองรับการบริหารจัดการ เช่น การเงิน การจัดซื้อ ข้อมูลภายในคลัสเตอร์ สร้างบัญชีเสมือน (Virtual Account) เป็นบัญชีแยกรายได้ต่าง ๆ ที่ได้รับการจัดสรร และบัญชีค่าใช้จ่ายที่สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยบริการปฐมภูมิ ได้แก่ ยา เวชภัณฑ์ ค่าวัสดุ ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ค่าจ้าง และค่าสาธารณูปโภค ทั้งนี้เพื่อสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ในการจัดหาบริการปฐมภูมิเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณการปฐมพยาบาลภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารเครือข่ายบริการสุขภาพ (คพ.) 3. จัดระบบสนับสนุนเป็นโลจิสติกส์ เช่น ระบบยาและเวชภัณฑ์ วัสดุ ในส่วนของระบบ LAB มีศูนย์ตรวจทางห้องปฏิบัติการแยกจากโรงพยาบาล แบ่งเป็น 2 จุด คือ ศูนย์มะเร็ง และ โรงพยาบาลขอนแก่น 2 โดยใช้ระบบ Messenger ส่ง LAB และส่งผลออนไลน์ 4. จัดทีมบุคลากรจากโรงพยาบาล โฮสต์สนับสนุนแต่ละคลัสเตอร์ โดยมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวอยู่ในทุกคลัสเตอร์ ทีมสหสาขาวิชาชีพเข้าร่วมทีมสนับสนุนสำหรับทุกคลัสเตอร์ จัดระบบให้คำปรึกษา และการดูแลต่อเนื่องในชุมชน โดยมีศูนย์ CHC ของโรงพยาบาลขอนแก่นเป็นผู้สืบทอดการดูแลต่อเนื่องในชุมชน 5. พันธมิตรเครือข่ายมีส่วนร่วมในการให้บริการด้านสุขภาพสำหรับแต่ละคลัสเตอร์

READ  ฝึกพูด 30 ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับการขายของให้ชาวต่างชาติ | ผู้รับบริการ ภาษาอังกฤษ
READ  ผ่อน-ดาวน์CBR500Rตัวใหม่2022-โซ๊คUSDและCB500X-CB500F เปลี่ยนอะไรบ้างพร้อม ตารางผ่อนCBR500Rสีใหม่ | รถพยาบาล ราคา

>>Castu.org เราหวังว่าข้อมูลนี้จะมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับคุณ ขอบคุณมากที่รับชม.

READ  ย้อนเหตุวินาศกรรมเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ในสหรัฐฯ | รด ส

แท็กเกี่ยวข้องกับหมวดหมู่หมอครอบครัว.

#คลนกหมอครอบครวเมองขอนแกน #Primary #Care #Cluster #Muang #Khon #Kaen

[vid_tags]

คลินิกหมอครอบครัวเมืองขอนแก่น Primary Care Cluster Muang Khon Kaen

หมอครอบครัว.

1 thought on “คลินิกหมอครอบครัวเมืองขอนแก่น Primary Care Cluster Muang Khon Kaen | หมอครอบครัว | เว็บนี้ให้ข่าวสารล่าสุดทุกวัน”

Leave a Comment